4.4.14

Dag og Tid underslår langt på vei behandlingskriteriets eksistens

Eskil Skjeldal intervjuer psykiater Marit Bjartveit i Dag og Tid. Artikkelen underslår helt eksistensen av behandlingskriteriet. Psykiateren sier om tvangsinnleggelse:

I så fall må pasienten ha ei alvorleg psykisk liding. Men det åleine er ikkje nok. Lidinga må òg innebere ein alvorleg risiko for skade på helse eller liv for ein sjølv eller andre, altså sjølvmordsrisiko og/eller valdsrisiko.

Og:

Nokre har det betre med vrangførestellingane i psykosen og ynskjer ikkje å kome ut av han. Om dei då ikkje er farlege for seg sjølve eller andre, så kvalifiserer dei ikkje for tvunge psykisk helsevern.

Skjønt avsnittet fortsetter:

Difor er tilleggskriteria om behandling og overlast òg viktige. Men då kjem diskusjonen: Kven veit kva som er best for pasienten, når skade og fare for liv er tekne bort? Her er psykiatrien i dialog med pasient og pårørande. 

Her nevner hun behandling som tilleggskriterium, men det motsier påstanden ovenfor om at "lidinga må òg innebere ein alvorleg risiko for skade på helse eller liv for ein sjølv eller andre". Psykiateren nevner også overlastkriteriet, som ble fjernet i 1999!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.