11.4.14

Skift passord!

På grunn av sårbarheten i OpenSSL, "Heartbleed", må du skifte passord til Google nå. Bruker du Yahoo, skift også passord der.

Følg med på hvilke andre nettsteder du må skifte passord.

Kritisk til norske tolkningserklæringer

Førsteamanuensis Vibeke Blaker Strand ved Senter for menneskerettigheter har skrevet en artikkel om CRPD kalt "Norway's Ratification of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Highlighting Current Discourses in the Field of Human Rights in Norway". Utdrag:

Norway has never before issued such relatively broad declarations that relate to treaty interpretation in the field of human rights. There are a few examples of Norway issuing reservations/declarations to human rights treaties but all of these have been narrowly formulated and are related to concrete provisions in domestic legislation. Most of these reservations/declarations have been withdrawn and those remaining are not controversial. In fact, Norway's policy on reservations and declarations has previously been not to submit these legal caveats upon signature. Rather, Norway's policy has been characterised by objecting to other states’ reservations and declarations, particularly those the Norwegian government considers to be incompatible with the object and purpose of the conventions.

Artikkelen kan leses i fulltekst her.

Mer om menneskerettigheter: FN ber Norge om å slutte med tvangsinngrep (wso.no)

6.4.14

Psykologforeningen støtter medisinfrie tilbud

For dem som ikke ønsker medisinsk behandling i psykisk helse, må det komme på plass reell valgfrihet, mener Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard.

Les artikkelen Medisinfritt, ja takk! i siste nummer av Psykologtidsskriftet.

4.4.14

Dag og Tid underslår langt på vei behandlingskriteriets eksistens

Eskil Skjeldal intervjuer psykiater Marit Bjartveit i Dag og Tid. Artikkelen underslår helt eksistensen av behandlingskriteriet. Psykiateren sier om tvangsinnleggelse:

I så fall må pasienten ha ei alvorleg psykisk liding. Men det åleine er ikkje nok. Lidinga må òg innebere ein alvorleg risiko for skade på helse eller liv for ein sjølv eller andre, altså sjølvmordsrisiko og/eller valdsrisiko.

Og:

Nokre har det betre med vrangførestellingane i psykosen og ynskjer ikkje å kome ut av han. Om dei då ikkje er farlege for seg sjølve eller andre, så kvalifiserer dei ikkje for tvunge psykisk helsevern.

Skjønt avsnittet fortsetter:

Difor er tilleggskriteria om behandling og overlast òg viktige. Men då kjem diskusjonen: Kven veit kva som er best for pasienten, når skade og fare for liv er tekne bort? Her er psykiatrien i dialog med pasient og pårørande. 

Her nevner hun behandling som tilleggskriterium, men det motsier påstanden ovenfor om at "lidinga må òg innebere ein alvorleg risiko for skade på helse eller liv for ein sjølv eller andre". Psykiateren nevner også overlastkriteriet, som ble fjernet i 1999!

1.4.14

Foredrag og debatt på Litteraturhuset i dag

Aurora arrangerer i dag foredrag ved prof. dr. med Helge Refsum, avd.overlege ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet, som vil orientere om arbeidet ved senteret. Foredragets tittel: ”Hvordan bedre tilpasse medisineringen til den enkelte pasient?" Debatt.
Litteraturhuset kl. 18.

Foto: Hege Orefellen, XIV World Congress of Psychiatry, Praha september 2008 

30.3.14

På TV i kveld

I kveld kan du møte Silje Marie på TV2. Hun var tvangsinnlagt i ti år, men møtte så en helt spesiell sykepleier, som gjorde det lille ekstra hun trengte.

Skjermdump fra YouTube-video


27.3.14

"Psykiatriske pasienter liker å bli lagt i belter"

To studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus lager belter til beltesenger. Den ene uttaler til avisa Khrono:

[Det er] mange ting som er viktig å tenke på når man jobber med psykiatriske pasienter. Mange av dem liker oppmerksomheten det er å bli lagt i belter, så det gjelder å finne en fin balanse slik at de ikke ønsker å bli lagt i belter. Vi skal ikke ufarliggjøre det.

23.3.14

"Motstand mot medisiner et eksempel på manglende sykdomsinnsikt"

"Biologiske årsaksmodeller synes ... å være bredt akseptert blant behandlerne, selv om det varierer en god del hvordan man vekter dette i forhold til andre faktorer. Den mest foretrukne formen for psykoterapi blant de intervjuede synes å være kognitiv. Begge disse tilnærmingene har en fordel i forhold til samarbeid med de pårørende, da de ikke fokuserer på "gamle synder" og foreldrenes eventuelle "skyld" i hovedpersonens lidelser. Et klart "her og nå" perspektiv er kanskje også enklere å bruke som utgangspunkt for et samarbeid mellom mange ulike tjenester og fagpersoner."

"Vi opplevde det slik at svært mange av behandlerne tenkte på diagnosene som reelle sykdomskategorier. Mest illustrerende er dette kanskje når vi diskuterte schizofreni-diagnosen. Når vi viste til personer som hevdet offentlig at de var blitt helbredet av schizofreni, stilte enkelte behandlere spørsmålstegn ved selve diagnostiseringen i utgangspunktet. Til tross for at de anså schizofreni som svært uutforsket og en "sekke-diagnose". Dette er tautologisk tenkning: Schizofreni betraktes som en kronisk sykdom. Dersom noen helbredes av schizofreni, betyr det simpelthen at de ikke var schizofrene."

"Når vi spør om hvordan tvangstiltakene oppleves av brukeren, er det typiske svaret at de [ansatte] selv sjelden har opplevd at noen mente det var feil eller et overgrep, i ettertid".

"Spørsmål om bivirkninger ble stort sett besvart med at dagens praksis innebærer mindre og riktigere doser og at det nå har kommet langt bedre medisiner enn man hadde tidligere. Vi sitter imidlertid igjen med en følelse av at akkurat dette har vi hørt før, når nye medikamenter introduseres. Det var vanskelig å finne legitime argumenter mot medisiner i det behandlerne sa, og flere brukte motstand mot medisiner som eksempel på manglende sykdomsinnsikt."

"Behandlernes ekspertposisjon ble det i liten grad stilt spørsmål ved, slik vi tolker det. Dette til tross for mange understrekninger av at det er brukeren som er "ekspert på sitt liv". Den overordnede medisinske modellen gir behandlerne den endelige definisjonsmakten og vi tolker ikke behandlingsmøtene som et reelt fora for å la brukerekspertisen utfordre ekspertkunnskapen."

"Behandlerne argumenterte både for å øke adgangen til tvang og for å begrense den faktiske bruken av den mest mulig."

Fra Diaforsk-rapporten Holdninger, erfaringer og strukturer : fagpersoner i psykisk helsearbeid (fulltekst)

12.3.14

Ledig engasjement for erfaringskonsulent i Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har ledig et engasjement som erfaringskonsulent (rådgiver, kode 1434) i Avdeling psykisk helse og rus. Erfaringskonsulenten skal være webrådgiver for nettsiden www.helsedirektoratet.no og Helsedirektoratets stoff på www.helsenorge.no. Vi er opptatt av at informasjon er tilpasset våre brukergrupper og søker etter en medarbeider som har brukererfaring fra rus- eller psykiske helsetjenester og høyere utdanning innen informasjonsarbeid. 

Les mer

1.3.14

Traumebevisst omsorg = Gjør ikke (mer) skade

Onsdag kom Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS) med rapporten Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv.

Som vanlig er ikke retraumatiseringer av overgrepsutsatte i helsevesenets nevnt med et eneste ord. Men jeg fant to relevante artikler i fulltekst, som jeg legger ut lenker til:

Trauma-informed care and mental health
Perspectives on the experience of being physically restrained: An integrative review of the qualitative literature

27.2.14

Grunnlovsuke ved Universitetet i Oslo


Universitetet i Oslo inviterer neste uke til grunnlovsuke med frokostseminarer, foredrag, debatter og bokopposisjoner.

Tirsdag 4. mars spør de: "Trenger vi menneskerettighetene?", og torsdag 6. mars er tema "Tortur, terror og Grunnlov". Begge dager kl. 8-10 på Blindern.

Fører tidlige traumer til psykotiske symptomer?

En studie fra 2012: Do Specific Early-Life Adversities Lead to Specific Symptoms of Psychosis?

Childhood rape was associated with hallucinations and institutional care was associated with paranoid beliefs. Physical abuse was associated with both kinds of psychotic experience. Dose-response relationships were observed for both symptoms, with multiple traumas generally associated with increasing odds ratios, although the effects observed were nonlinear. This finding shows, not surprisingly, that individuals exposed to more than one type of adverse experience early in life are especially vulnerable to psychotic experiences.

26.2.14

Tilskudd til "Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern"

Hvem kan søke
Statlige mottakere, Stiftelser, Kommuner, Organisasjoner

Søknadsfrist
1. april 2014

Mål for ordningen
Økt frivillighet, kvalitetssikret bruk av tvang, økt kunnskap og bedre dokumentasjon av tvangsbruk.

Målgruppe 
Personer som har behov for helsehjelp i psykisk helsevern.

Andre opplysninger 
Det legges vekt på at mottaker har nødvendig kompetanse og gjennomføringskapasitet, samt har et godt brukerperspektiv.

22.2.14

Livshistorien gjør symptomer begripeligeEn större lyhördhet för patientens livshistoria ökar förståelsen för vad som är faktiska symptom på psykossjukdom. Behandlingen kan också bli mer effektiv när patientens egna beskrivningar av sin sjukdom och önskningar om åtgärder får stå i centrum. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Les mer på universitetets nettsted.


21.2.14

Filmskaper ønsker kontakt med etterlatte


XIV World Congress of Psychiatry,
Praha september 2008.
Foto: Hege Orefellen 
Filmskaper ønsker å komme i kontakt med etterlatte etter mennesker som har dødd etter bruk av nevroleptika. Hun har selv mistet en søster og lager nå en dokumentarfilm om nevroleptika og plutselig død.

Les saken i Nordlys.

Blogganbefaling: Athenes tankebobler


For ikke lenge siden oppdaget jeg en ny blogg, som drives av en psykologspesialist i psykisk helsevern. Jeg liker bloggen hennes godt, for hun sier ikke alltid det "alle andre" fagfolk sier. Blant annet liker jeg at hun reflekterer kritisk over diagnosebruken.

Ta en titt på bloggen Athenes tankebobler.
Vil du abonnere på bloggens feed, klikk her.

18.2.14

Videoprodusent søker egenerfarere


En videoprodusent, som jobber med digital formidling innen museum og kulturarv, skal lage en dokumentar "som utfordrer mytene rundt psykisk sykdom og spesielt psykoser", og ønsker derfor kontakt med folk med egenerfaring.

Han kan kontaktes på Twitter eller via e-post.

P.S. Jeg kjenner ikke vedkommende, og dermed heller ikke vedkommendes bakgrunn eller kunnskapssyn relatert til psykososiale funksjonsnedsettelser. 

16.2.14

Svensk forskning på etikk i psykiatrien


Foto: Stuart Miles/freedigitalphotos.net
The result ... confirms previous research findings that coercive care and measures are rarely seen by psychiatric staff as ethical issues, a result which we consider to be quite problematic. There seems to be a need for a more active leadership that focus on serious follow-ups of coercive measures, discuss with staff about possible negative consequences of coercive measures and of the importance of choosing the least restrictive alternative. This can be done by discussing these measures from an ethical perspective with systematic reflection on real cases with methods like moral case deliberation.

Staffs’ perceptions of the ethical landscape in psychiatric inpatient care: A qualitative content analysis of ethical diaries (abstract)

Rapport på svensk: På väg mot en värdebaserad psykiatri – ett utvecklingsprojekt kring etiska dilemmanoch värdegrundsarbete i psykiatrin

13.2.14

Paneldebatt om alternativer til tvang

Erfaringskompetanse har lagt ut en video fra paneldebatten om alternativer til tvang på Litteraturhuset i går.
Fra WSO deltok nestleder Liv Skree.