20.7.14

Flere typer barndomstraumer hos schizofrenidiagnostiserte

7.7.14

Psykologiprofessor prøver nevroleptika

Den engelske professoren i klinisk psykologi Peter Kinderman begynte søndag å ta nevroleptika (klorpromazin), fordi han vil vite hvordan det oppleves.
Du kan følge oppdateringene hans i bloggen og på Twitter.

Kinderman er ansatt ved Universitetet i Liverpool. I september starter han et gratis internettkurs i psykologi og psykisk helse. Kurset går over seks uker og er åpent for alle.

2.7.14

Internasjonal konferanse i England

I september er det en internasjonal konferanse for brukere, familiemedlemmer og profesjonelle hjelpere, der Arnhild Lauveng, Jaakko Seikkula, John Read og Marius Romme er blant foredragsholderne. Les mer

30.6.14

Fra internasjonal konferanse i Drammen

Mette Ellingsdalen intervjues i Dagsavisen i dag, i anledning en internasjonal konferanse som ble avholdt i Drammen for et par dager siden.

– Jeg sier på ingen måte at all behandling jeg fikk var feil, men totalt sett ble jeg bare sykere. Jeg opplevde at jeg ikke fikk bestemme over noe selv lenger, og ble satt på over 25 forskjellige medisiner. Uansett hva jeg sa eller mente ble det bare sett på som en del av sykdomsbildet og ikke som noe relevant, forklarer hun.

Det er lagt ut videoer fra konferansen.

28.6.14

En klient skal ha tilbud om musikkterapi

I 2013 ble musikkterapi for første gang tatt med i Helsedirektoratets retningslinjer for behandling av psykoselidelser.

Musikkterapi fikk den sterkeste anbefalingen i retningslinjene, som betyr at det sidestilles med for eksempel medikamentell behandling og kognitiv atferdsterapi.

En klient skal ha tilbud om musikkterapi i behandlingen, men det er ikke tilfelle ennå.

Les sak hos Uni Research.

23.6.14

Fulltekstartikler om hallusinasjoner

12.6.14

Lege: - Bydelen mer opptatt av byråkrati enn av bruker

NRK Østlandssendingen fortalte forrige måned om en sak der bydel Nordre Aker i Oslo hadde fjernet personalet som hjalp en bruker, til tross for at både han selv, legen og psykologen hans, mener omsorgen han fikk fungerte optimalt. Han gjorde framskritt. Men etter endringene har han blitt dårligere.

Nå har stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap, helse- og omsorgskomiteen) stilt skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie om denne saken - og også om det generelle, prinsipielle behovet for at kommunal ledelse ikke kan fraskrive seg alt ansvar for å føre kontroll og styring med egne etater og deres avgjørelser.

4. juni ble saken tatt opp i Oslo bystyres helse- og sosialkomité. Byråden var i hovedsak avvisende til å gjøre noe med saken, men det ble fattet vedtak i komiteen om én avgrenset bit av saken:

Notat 143 av 27.05.2014 – Bruker i Nordre Aker – Oppfølging – Svar på spørsmål fra Tone Tellevik Dahl (A) og Bjørnar Moxnes (R) (13/02110-6)

MERKNADER:
Komiteens flertall, medlemmene fra A, F og R, viser til Notat 143/2014 BRUKER I NORDRE AKER - OPPFØLGING. SPØRSMÅL FRA TONE TELLEVIK DAHL (A). BJØRNAR MOXNES (R) som omhandler en bruker i bydel Nordre Aker, der bruker, pasientombud og disse medlemmer har bedt byråden gå inn i og granske en lang rekke saksbehandlingsfeil. Disse medlemmer er ikke fornøyd med byrådets svar i notatet og oppfølging av bydelen i denne saken. Blant de saksbehandlingsfeilene som brukeren anfører, er at han mener at bydelsoverlegen er klart inhabil til å behandle hans saker. Brukeren får entydig støtte for sitt syn fra både jusprofessor Jan Fridthjof Bernt og pasient- og brukerombud Knut Fredrik Thorne, men bydelen er ikke villig til å rette seg etter dette. Disse medlemmer fremsetter derfor formelt krav om at bydel Nordre Aker sin habilitetsbeslutning skal kontrolleres av Fylkesmannen , i henhold til kommuneloven § 59.

FORSLAG:
Tone Tellevik Dahl (A), Mazyar Keshvari (F) og Bjørnar Moxnes (R) fremmet følgende forslag:  
Fylkesmannen bes foreta en lovlighetskontroll, i henhold til kommuneloven § 59, av bydel Nordre Aker sin habilitetsbeslutning om bydelsoverlegen som er omtalt i notat 143/2014.

Votering:
A, F og Rs forslag ble vedtatt mot 6 stemmer (H og V).

Etter dette er helse- og sosialkomiteens vedtak:

Fylkesmannen bes foreta en lovlighetskontroll, i henhold til kommuneloven § 59, av bydel Nordre Aker sin habilitetsbeslutning om bydelsoverlegen som er omtalt i notat 143/2014.

Oppdatering: Politisk ansvarsfraskrivelse, skriver bystyre-medlemmer fra Ap, Rødt, Frp, SV og MDG i Osloby 12. juni.

Oppdatering 2: NRK har laget radioreportasje og nettsak om at brukeren har fått medhold fra Fylkesmannen og at bydelen gjeninnfører den gamle bistandsordningen.

11.6.14

Barndomstraumer og psykose hos etniske minoriteter

The association between childhood trauma and these first rank symptoms may in part explain this group’s higher risk of being diagnosed with a schizophrenia-spectrum diagnosis. The findings show the importance of childhood trauma in symptom development in psychosis.

Ny, norsk studie kan leses i fulltekst her.

24.5.14

Daniel Mackler-filmer gratis i fullversjon

Daniel Mackler har lagt sine filmer Healing Homes om Familjevårdsstiftelsen, Open Dialogue med Jaakko Seikkula, Take These Broken Wings og Coming Off Psych Drugs ut på nettet i fullversjon.

Skjermdump fra Open Dialogue 


Psykofarmaka mot diskriminering?

Får folk med psykisk lidelse piller mot det psykososiale stresset de opplever som følge av stigma og diskriminering?

Les artikkelen Stigma and Discrimination: A Socio-Cultural Etiology of Mental Illness i fulltekst.

Sommerprogram WSO - Oslo og Akershus


29.4.14

Nytt styre i Oslo og Akershus lokallag

WSO Oslo og Akershus avholdt sitt årsmøte 26. april.

Det nye styret:
Leder: Bjørn Ingar Pedersen
Kasserer: Håvard Enberg
Styremedlemmer: Espen Pedersen, Karina Pettersen og Moses Getz
Varamedlemmer: Aud Helen Henriksen, Madelene Gulbrandsen og Gregory Avery Starr
Styret har anledning til å supplere styret med flere varamedlemmer ved behov.

Kontaktperson i styret er Bjørn Ingar Pedersen, e-post: binpeder@live.no

28.4.14

Norge svarer for MR-praksis i FN: Universell periodisk undersøkelseUtenriksminister Børge Brende: 00:07:59
Italia: 00:31:06
New Zealand: 00:47:49
Sveits: 01:41:33
Utenriksminister Børge Brende: 03:16:18

26.4.14

Traumer fører til sårbarhet for psykose

Fra en hovedoppgave i psykologi: [T]raumer kan føre til en ervervet sårbarhet for stress og dermed sårbarhet for å utvikle psykose, og ... en genetisk predisposisjon [er] ikke ... nødvendig. Sammenhengen ser også ut til å avhenge av alvorlighet og omfang av traumer (dose-respons), og kan være spesifikt relatert til utvikling av positive symptomer som hallusinose og vrangforestillinger.

Les Sammenhengen mellom traumer og psykoser i et utviklingsperspektiv: En integrert forståelsesmodell med kliniske implikasjoner, som ligger på nettet i fulltekst.

11.4.14

Skift passord!

På grunn av sårbarheten i OpenSSL, "Heartbleed", må du skifte passord til Google nå. Bruker du Yahoo, skift også passord der.

Følg med på hvilke andre nettsteder du må skifte passord.

Kritisk til norske tolkningserklæringer

Førsteamanuensis Vibeke Blaker Strand ved Senter for menneskerettigheter har skrevet en artikkel om CRPD kalt "Norway's Ratification of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Highlighting Current Discourses in the Field of Human Rights in Norway". Utdrag:

Norway has never before issued such relatively broad declarations that relate to treaty interpretation in the field of human rights. There are a few examples of Norway issuing reservations/declarations to human rights treaties but all of these have been narrowly formulated and are related to concrete provisions in domestic legislation. Most of these reservations/declarations have been withdrawn and those remaining are not controversial. In fact, Norway's policy on reservations and declarations has previously been not to submit these legal caveats upon signature. Rather, Norway's policy has been characterised by objecting to other states’ reservations and declarations, particularly those the Norwegian government considers to be incompatible with the object and purpose of the conventions.

Artikkelen kan leses i fulltekst her.

Mer om menneskerettigheter: FN ber Norge om å slutte med tvangsinngrep (wso.no)

6.4.14

Psykologforeningen støtter medisinfrie tilbud

For dem som ikke ønsker medisinsk behandling i psykisk helse, må det komme på plass reell valgfrihet, mener Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard.

Les artikkelen Medisinfritt, ja takk! i siste nummer av Psykologtidsskriftet.

4.4.14

Dag og Tid underslår langt på vei behandlingskriteriets eksistens

Eskil Skjeldal intervjuer psykiater Marit Bjartveit i Dag og Tid. Artikkelen underslår helt eksistensen av behandlingskriteriet. Psykiateren sier om tvangsinnleggelse:

I så fall må pasienten ha ei alvorleg psykisk liding. Men det åleine er ikkje nok. Lidinga må òg innebere ein alvorleg risiko for skade på helse eller liv for ein sjølv eller andre, altså sjølvmordsrisiko og/eller valdsrisiko.

Og:

Nokre har det betre med vrangførestellingane i psykosen og ynskjer ikkje å kome ut av han. Om dei då ikkje er farlege for seg sjølve eller andre, så kvalifiserer dei ikkje for tvunge psykisk helsevern.

Skjønt avsnittet fortsetter:

Difor er tilleggskriteria om behandling og overlast òg viktige. Men då kjem diskusjonen: Kven veit kva som er best for pasienten, når skade og fare for liv er tekne bort? Her er psykiatrien i dialog med pasient og pårørande. 

Her nevner hun behandling som tilleggskriterium, men det motsier påstanden ovenfor om at "lidinga må òg innebere ein alvorleg risiko for skade på helse eller liv for ein sjølv eller andre". Psykiateren nevner også overlastkriteriet, som ble fjernet i 1999!

1.4.14

Foredrag og debatt på Litteraturhuset i dag

Aurora arrangerer i dag foredrag ved prof. dr. med Helge Refsum, avd.overlege ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet, som vil orientere om arbeidet ved senteret. Foredragets tittel: ”Hvordan bedre tilpasse medisineringen til den enkelte pasient?" Debatt.
Litteraturhuset kl. 18.

Foto: Hege Orefellen, XIV World Congress of Psychiatry, Praha september 2008 

30.3.14

På TV i kveld

I kveld kan du møte Silje Marie på TV2. Hun var tvangsinnlagt i ti år, men møtte så en helt spesiell sykepleier, som gjorde det lille ekstra hun trengte.

Skjermdump fra YouTube-video


27.3.14

"Psykiatriske pasienter liker å bli lagt i belter"

To studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus lager belter til beltesenger. Den ene uttaler til avisa Khrono:

[Det er] mange ting som er viktig å tenke på når man jobber med psykiatriske pasienter. Mange av dem liker oppmerksomheten det er å bli lagt i belter, så det gjelder å finne en fin balanse slik at de ikke ønsker å bli lagt i belter. Vi skal ikke ufarliggjøre det.

23.3.14

"Motstand mot medisiner et eksempel på manglende sykdomsinnsikt"

"Biologiske årsaksmodeller synes ... å være bredt akseptert blant behandlerne, selv om det varierer en god del hvordan man vekter dette i forhold til andre faktorer. Den mest foretrukne formen for psykoterapi blant de intervjuede synes å være kognitiv. Begge disse tilnærmingene har en fordel i forhold til samarbeid med de pårørende, da de ikke fokuserer på "gamle synder" og foreldrenes eventuelle "skyld" i hovedpersonens lidelser. Et klart "her og nå" perspektiv er kanskje også enklere å bruke som utgangspunkt for et samarbeid mellom mange ulike tjenester og fagpersoner."

"Vi opplevde det slik at svært mange av behandlerne tenkte på diagnosene som reelle sykdomskategorier. Mest illustrerende er dette kanskje når vi diskuterte schizofreni-diagnosen. Når vi viste til personer som hevdet offentlig at de var blitt helbredet av schizofreni, stilte enkelte behandlere spørsmålstegn ved selve diagnostiseringen i utgangspunktet. Til tross for at de anså schizofreni som svært uutforsket og en "sekke-diagnose". Dette er tautologisk tenkning: Schizofreni betraktes som en kronisk sykdom. Dersom noen helbredes av schizofreni, betyr det simpelthen at de ikke var schizofrene."

"Når vi spør om hvordan tvangstiltakene oppleves av brukeren, er det typiske svaret at de [ansatte] selv sjelden har opplevd at noen mente det var feil eller et overgrep, i ettertid".

"Spørsmål om bivirkninger ble stort sett besvart med at dagens praksis innebærer mindre og riktigere doser og at det nå har kommet langt bedre medisiner enn man hadde tidligere. Vi sitter imidlertid igjen med en følelse av at akkurat dette har vi hørt før, når nye medikamenter introduseres. Det var vanskelig å finne legitime argumenter mot medisiner i det behandlerne sa, og flere brukte motstand mot medisiner som eksempel på manglende sykdomsinnsikt."

"Behandlernes ekspertposisjon ble det i liten grad stilt spørsmål ved, slik vi tolker det. Dette til tross for mange understrekninger av at det er brukeren som er "ekspert på sitt liv". Den overordnede medisinske modellen gir behandlerne den endelige definisjonsmakten og vi tolker ikke behandlingsmøtene som et reelt fora for å la brukerekspertisen utfordre ekspertkunnskapen."

"Behandlerne argumenterte både for å øke adgangen til tvang og for å begrense den faktiske bruken av den mest mulig."

Fra Diaforsk-rapporten Holdninger, erfaringer og strukturer : fagpersoner i psykisk helsearbeid (fulltekst)

12.3.14

Ledig engasjement for erfaringskonsulent i Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har ledig et engasjement som erfaringskonsulent (rådgiver, kode 1434) i Avdeling psykisk helse og rus. Erfaringskonsulenten skal være webrådgiver for nettsiden www.helsedirektoratet.no og Helsedirektoratets stoff på www.helsenorge.no. Vi er opptatt av at informasjon er tilpasset våre brukergrupper og søker etter en medarbeider som har brukererfaring fra rus- eller psykiske helsetjenester og høyere utdanning innen informasjonsarbeid. 

Les mer