30.4.12

WSO kritiserer NRKs serie Status Norge

WSO reagerer på NRKs serie Status Norge som handler om sikkerhetspsykiatri, og har etter henvendelser fra flere medlemmer tatt kontakt med NRK. Leder Mette Ellingsdalen skriver: 

WSO har fått tilbakemelding fra flere av medlemmene på programmet NRK sendte 26. april, Status Norge, fra Regional Sikkerhetsavdeling ved Dikemark sykehus.

Ensidig og ukritisk informasjon

Mennesker diagnostisert med alvorlige psykiske lidelser, og som holdes innesperret på lukkede avdelinger, er en gruppe som i stor grad har blitt usynliggjort og tiet i hjel og som har minimal mulighet til å fortelle sin versjon av historien. Flertallet av pasientene ved regionale sikkerhetsavdelinger i Norge er ikke dømt av rettsvesenet, men kun skjønnsmessig vurdert i psykisk helsevern. 

I programmet omtales Regional Sikkerhetsavdeling som oftest kun som "Dikemark". Dikemark sykehus har mange avdelinger, der regional sikkerhetsavdeling kun er en. Flertallet av pasienter ved Dikemark sykehus er ikke ansett som farlige. Ved denne omtalen av Dikemark, uten å spesifisere "Regional Sikkerhetsavdeling", skapes et inntrykk av at alle pasienter innlagt ved Dikemark er farlige. Det er liten kunnskap i befolkningen om dette i utgangspunktet, og for pasienter som har vært eller er innlagt ved andre avdelinger ved Dikemark kan dette oppleves svært stigmatiserende, og blir i sin konsekvens feilinformasjon.  

Noen sitater fra programmet: 

"Trolig er dette verdens dyreste sykehus. En pasientplass her koster mer enn 6 millioner kroner i året, og i gjennomsnitt er det fem ansatte pr. pasient."  

"For første gang åpner Dikemark sine dører" [for et TV-team]

[Noen er dømt, og andre er tvangsinnlagt av psykiatrien] "ALLE (uthevet her) pasientene er farlige for andre." 

Psykiater Anne Kristine Bergem sier at de innlagte ikke selv kan avgjøre om de ønsker å stille i et tv-program, og derfor er det personalet som kommer til orde i programmet. Dette begrunnes med at det er til pasientens beste. Dette mener WSO er svært problematisk. At det samme personalet som har myndighet til å frata dem friheten på ubestemt tid også gis makt til å hindre dem i å komme til orde i er svært problematisk. Resultatet er en svært skjev fremstilling av hva det vil si å være innesperret på Regional Sikkerhetsavdeling Dikemark.

Psykiateren bruker en ganske ekstrem form for tildekkende språkbruk, som beskriver svært inngripende tvangstiltak som omsorg og behandling. Et tydelig eksempel er beskrivelsen av belterommet på isolatavdelingen, hvor hun snakker om å «tilbringe tid» på belterommet, og at den innlagte «har muligheten til å trekke seg tilbake der hvis det er behov for det». Denne beskrivelsen står i grell motsetning til realiteten å bli lagt i belter.

I 1999 besøkte Europarådets torturkomite – CPT regional observasjonspost ved Dikemark. Der møtte de en innlagt som var blitt holdt isolert på avdelingens enhet for skjerming sammenhengende i fire måneder. Han hadde vært bundet fast med transportremmer på hender og føtter både dag og natt. Sykehuset opplyste at han hadde vært psykotisk. I sin rapport skrev CPT at behandlingen av denne pasienten måtte karakteriseres som «ill-treatment». Slik behandling kunne etter komiteens mening ikke gis noen terapeutisk begrunnelse. Kilde: Gro Hillestad Thune: "Overgrep. Søkelys på psykiatrien".

Feilinformasjon om medikamenter

Psykiater Anne Kristine Bergem kommer i programmet med en påstand som er tilbakevist av fagfolk for mange år siden. Hun sier at hvis pasientene ikke får "antipsykotika", så kan de få hjerneskade og at dette kan de se på hjernescanning. Dette er som nevnt tilbakevist for lengesiden. Det kan ikke være sånn at feilinformasjon skal kunne spres uimotsagt for å opprettholde psykiaternes maktmonopol og gi støtte til kommersielle interesser bak.

I en kronikk i Dagbladet 10.08.2007 skrev nå avdøde professor i farmakologi Ivar Aursnes om dette bedraget: 

"Psykiateren Richard Wyatt framsatte i 1991 en teori om at ubehandlet psykose skader hjernen. I 1997 vedgikk han at teorien var spekulativ og ikke understøttet av observerbare fakta. Faktisk har erfaringen vist det motsatte. En sammenstilling av langtidsstudier fra perioden 1984 til 1994 viste at det gikk dårligere med pasienter som hadde fått antipsykotika sammenliknet med kontrollgruppene. Det som er sikkert er at bruk av antipsykotika over tid skader hjernen."

 http://www.dagbladet.no/kultur/2007/08/10/508420.html

Professor Tor-Johan Ekeland sier i artikkelen «Biologi som medisin» (trykket i Vardøger 30/07, I psykiatriens vold):

 "Når det gjeld schizofreni blir det i dag hevda at tilstanden skuldast overskot av signalstoffet dopamin; og at depresjon kjem av eit underskot av serotonin. Tidlegare var det serotonin som også var skulda til schizofreni. Dopaminteorien om schizofreni var nær knytt til oppdaginga av dette signalstoffet si rolle ved Parkinsonisme. Ein visste nemleg at svært mange nevroleptika skapte ekstrapyramidale biverknader tilsvarande symptoma ved parkinsonisme, og at denne lidinga førte med seg mangel på dopamin. Nevroleptika virka gjennom å blokkere dopaminaktiviteten – og schizofreni kunne derfor skuldast unormal dopaminaktivitet. Imidlertid er der ingen forskingsresultat som viser at schizofreni skuldast overdriven dopaminaktivitet. På grunnlag av obduksjon av hjernane til schizofrene trudde ein lenge det, fordi ein fann unormalt tal på dopaminreseptorar. Seinare har ein innsett at desse funna skuldast behandlinga. Gir ein dopaminblokkerande medikament set hjernen i gang kompenserande aktivitetar ved å auke talet på reseptora. Seponering av nevroleptika kan då føre til psykose – altså ein biverknad av medikasjonen og ikkje eit prov på effekten av dei, slik det feilaktig har blitt framstilt (sjå Valenstein, 2002 og Whitaker, 2002). Dette kan minne om ei gamal historie. Nevropatologar studerte i mange tiår hjernane til avlidne schizofrene for å finne strukturelle avvik i høve til normale. Dette tok jamt slutt i 1940 då det viste seg at det vesle ein hadde funne var ein konsekvens av korleis desse preparathjernene var lagra (Plum, 1972). "

NRK, har som statskanal, et særskilt ansvar i å formidle korrekt informasjon og drive kritisk og undersøkende journalistikk. Dette mener WSO ikke er ivaretatt i dette programmet.

WSO kan bidra med ytterligere dokumentasjon om ønskelig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.