30.4.12

Fra "behandlingsresistent" til demonbesatt

– Tror du det finnes psykiatriske pasienter i helsevesenet i dag, som egentlig er besatte? spør Fritanke.no en prest i Bergen, Otto Odland.

– Ja. Det er jo mange som aldri blir friske, sier han.

http://t.co/t6v8AbE6

Seksuelt misbrukte kvinner er blant dem som oftest utsettes for eksorsisme
http://www.vl.no/kristenliv/-demonutdrivelse-er-feilslatt-behandling/

Mange av dem som har fått diagnosen borderline, ble utsatt for overgrep som barn, og ses på som besatte
http://voices.yahoo.com/the-scariest-aspect-borderline-personality-disorder-1273843.html

WSO kritiserer NRKs serie Status Norge

WSO reagerer på NRKs serie Status Norge som handler om sikkerhetspsykiatri, og har etter henvendelser fra flere medlemmer tatt kontakt med NRK. Leder Mette Ellingsdalen skriver: 

WSO har fått tilbakemelding fra flere av medlemmene på programmet NRK sendte 26. april, Status Norge, fra Regional Sikkerhetsavdeling ved Dikemark sykehus.

Ensidig og ukritisk informasjon

Mennesker diagnostisert med alvorlige psykiske lidelser, og som holdes innesperret på lukkede avdelinger, er en gruppe som i stor grad har blitt usynliggjort og tiet i hjel og som har minimal mulighet til å fortelle sin versjon av historien. Flertallet av pasientene ved regionale sikkerhetsavdelinger i Norge er ikke dømt av rettsvesenet, men kun skjønnsmessig vurdert i psykisk helsevern. 

I programmet omtales Regional Sikkerhetsavdeling som oftest kun som "Dikemark". Dikemark sykehus har mange avdelinger, der regional sikkerhetsavdeling kun er en. Flertallet av pasienter ved Dikemark sykehus er ikke ansett som farlige. Ved denne omtalen av Dikemark, uten å spesifisere "Regional Sikkerhetsavdeling", skapes et inntrykk av at alle pasienter innlagt ved Dikemark er farlige. Det er liten kunnskap i befolkningen om dette i utgangspunktet, og for pasienter som har vært eller er innlagt ved andre avdelinger ved Dikemark kan dette oppleves svært stigmatiserende, og blir i sin konsekvens feilinformasjon.  

Noen sitater fra programmet: 

"Trolig er dette verdens dyreste sykehus. En pasientplass her koster mer enn 6 millioner kroner i året, og i gjennomsnitt er det fem ansatte pr. pasient."  

"For første gang åpner Dikemark sine dører" [for et TV-team]

[Noen er dømt, og andre er tvangsinnlagt av psykiatrien] "ALLE (uthevet her) pasientene er farlige for andre." 

Psykiater Anne Kristine Bergem sier at de innlagte ikke selv kan avgjøre om de ønsker å stille i et tv-program, og derfor er det personalet som kommer til orde i programmet. Dette begrunnes med at det er til pasientens beste. Dette mener WSO er svært problematisk. At det samme personalet som har myndighet til å frata dem friheten på ubestemt tid også gis makt til å hindre dem i å komme til orde i er svært problematisk. Resultatet er en svært skjev fremstilling av hva det vil si å være innesperret på Regional Sikkerhetsavdeling Dikemark.

Psykiateren bruker en ganske ekstrem form for tildekkende språkbruk, som beskriver svært inngripende tvangstiltak som omsorg og behandling. Et tydelig eksempel er beskrivelsen av belterommet på isolatavdelingen, hvor hun snakker om å «tilbringe tid» på belterommet, og at den innlagte «har muligheten til å trekke seg tilbake der hvis det er behov for det». Denne beskrivelsen står i grell motsetning til realiteten å bli lagt i belter.

I 1999 besøkte Europarådets torturkomite – CPT regional observasjonspost ved Dikemark. Der møtte de en innlagt som var blitt holdt isolert på avdelingens enhet for skjerming sammenhengende i fire måneder. Han hadde vært bundet fast med transportremmer på hender og føtter både dag og natt. Sykehuset opplyste at han hadde vært psykotisk. I sin rapport skrev CPT at behandlingen av denne pasienten måtte karakteriseres som «ill-treatment». Slik behandling kunne etter komiteens mening ikke gis noen terapeutisk begrunnelse. Kilde: Gro Hillestad Thune: "Overgrep. Søkelys på psykiatrien".

Feilinformasjon om medikamenter

Psykiater Anne Kristine Bergem kommer i programmet med en påstand som er tilbakevist av fagfolk for mange år siden. Hun sier at hvis pasientene ikke får "antipsykotika", så kan de få hjerneskade og at dette kan de se på hjernescanning. Dette er som nevnt tilbakevist for lengesiden. Det kan ikke være sånn at feilinformasjon skal kunne spres uimotsagt for å opprettholde psykiaternes maktmonopol og gi støtte til kommersielle interesser bak.

I en kronikk i Dagbladet 10.08.2007 skrev nå avdøde professor i farmakologi Ivar Aursnes om dette bedraget: 

"Psykiateren Richard Wyatt framsatte i 1991 en teori om at ubehandlet psykose skader hjernen. I 1997 vedgikk han at teorien var spekulativ og ikke understøttet av observerbare fakta. Faktisk har erfaringen vist det motsatte. En sammenstilling av langtidsstudier fra perioden 1984 til 1994 viste at det gikk dårligere med pasienter som hadde fått antipsykotika sammenliknet med kontrollgruppene. Det som er sikkert er at bruk av antipsykotika over tid skader hjernen."

 http://www.dagbladet.no/kultur/2007/08/10/508420.html

Professor Tor-Johan Ekeland sier i artikkelen «Biologi som medisin» (trykket i Vardøger 30/07, I psykiatriens vold):

 "Når det gjeld schizofreni blir det i dag hevda at tilstanden skuldast overskot av signalstoffet dopamin; og at depresjon kjem av eit underskot av serotonin. Tidlegare var det serotonin som også var skulda til schizofreni. Dopaminteorien om schizofreni var nær knytt til oppdaginga av dette signalstoffet si rolle ved Parkinsonisme. Ein visste nemleg at svært mange nevroleptika skapte ekstrapyramidale biverknader tilsvarande symptoma ved parkinsonisme, og at denne lidinga førte med seg mangel på dopamin. Nevroleptika virka gjennom å blokkere dopaminaktiviteten – og schizofreni kunne derfor skuldast unormal dopaminaktivitet. Imidlertid er der ingen forskingsresultat som viser at schizofreni skuldast overdriven dopaminaktivitet. På grunnlag av obduksjon av hjernane til schizofrene trudde ein lenge det, fordi ein fann unormalt tal på dopaminreseptorar. Seinare har ein innsett at desse funna skuldast behandlinga. Gir ein dopaminblokkerande medikament set hjernen i gang kompenserande aktivitetar ved å auke talet på reseptora. Seponering av nevroleptika kan då føre til psykose – altså ein biverknad av medikasjonen og ikkje eit prov på effekten av dei, slik det feilaktig har blitt framstilt (sjå Valenstein, 2002 og Whitaker, 2002). Dette kan minne om ei gamal historie. Nevropatologar studerte i mange tiår hjernane til avlidne schizofrene for å finne strukturelle avvik i høve til normale. Dette tok jamt slutt i 1940 då det viste seg at det vesle ein hadde funne var ein konsekvens av korleis desse preparathjernene var lagra (Plum, 1972). "

NRK, har som statskanal, et særskilt ansvar i å formidle korrekt informasjon og drive kritisk og undersøkende journalistikk. Dette mener WSO ikke er ivaretatt i dette programmet.

WSO kan bidra med ytterligere dokumentasjon om ønskelig.

Pårørendes innsyn i journal etter pasientens død

Alt for mye åpenhet, sier en lege om pårørendes rett til å lese pasientjournalen etter pasientens død. http://tb.no/meninger/debattartikler/altfor-mye-apenhet-1.7207644

"Sånt som ikke skal skje"

Personopplysningar om inntil 126.344 pasientar er henta ulovleg ut frå databasane til ti norske sjukehus og klinikkar og blitt lagra på ein server i USA.
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/65000-norske-pasientar-ramma-av-datatabbe-i-USA-2695960.html?xtor=RSS-2&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter#.T54o-qNhiSM

Ressurshefte om samarbeidsforskning

Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen har laget et ressurshefte om samarbeidsforskning mellom forskere og folk med brukererfaring. http://t.co/KQ1Efvqz

29.4.12

Nevroleptika påvirker fosteret

Prenatal Antipsychotic Exposure and Neuromotor Performance During Infancy (abstract) http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/content/short/archgenpsychiatry.2012.160

"In summary, these data suggest that prenatal antipsychotic exposure may influence infant neuromotor performance at 6 months of age. These novel data provide an important contribution given the lack of published human data on this topic and the frequency of psychiatric illness requiring pharmacotherapy during pregnancy. It is unknown whether the observed deficits are transient or reflect early evidence of a persistent disruption in neuromotor function."

Omtale i svenske Dagens Medicin: http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/psykiatri/psykosmedicin-paverkade-foster/

Er du under 30?

Rådet for psykisk helse og Mental Helse Ungdom arrangerer skrivekonkurranse for personer under 30 år. Frist for innsending er 1. august. http://www.facebook.com/photo.php?pid=9676067&l=3096b06a59&id=78781411785


Foto: Flickr

Gener: Jay Joseph og Roar Fosse

Jay Joseph: The Gene Illusion. Genetic Research in Psychiatry and Psychology Under the Microscope http://www.jayjoseph.net/the_gene_illusion

Roar Fosse: Ingen gener for psykiske lidelser http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=82599&a=4

Nøytralitet hjelper undertrykkeren

28.4.12

Brukermedvirkning i sykepleieutdanning

"Mental health service user involvement in nurse education: exploring the issues" http://www.psy.dmu.ac.uk/brown/dmulib/forrest.pdf (fulltekst)

"This paper discusses findings and issues arising from a study that explored ways of involving mental health service users in a preregistration mental health nursing programme. Issues relating to user involvement in nurse education are discussed concurrently with selected research findings.

Service users' views of a 'good' mental health nurse are explored and inherent conflicts between user and professional views highlighted. The issue of the representativeness of research participants is debated in relation to user involvement in nurse education. Finally, the issues of involvement and tokenism are discussed and recommendations made about the way forward for user involvement in education."

OBS! Artikkelen er fra 2000.

Konstruerer adferdsproblemer hos barn

Det samles i dag inn enorme mengder personopplysninger om små barn. Hensikten er å identifisere avvik fra det normale og forebygge antisosial adferd i fremtiden. Enkelte forskere hevder at de kan identifisere potensielt kriminelle ved spedbarnsalder.

Les kronikken "Konstruerer adferdsproblemer" av Solveig Østrem og Mari Pettersvold. http://morgenbladet.no/ideer/2012/konstruerer_adferdsproblemer

- Antidepressiva mer til skade enn til hjelp

Commonly prescribed anti-depressants appear to be doing patients more harm than good, say researchers who have published a paper examining the impact of the medications on the entire body.

Les saken hos Science Daily http://www.sciencedaily.com/releases/2012/04/120424120450.htm

27.4.12

Bare folk med enkelte diagnoser det er ok å stigmatisere

I dagens Morgenbladet skriver Lena Lindgren: "Den siste uken er autisme, nærmere bestemt Asbergers syndrom, blitt lansert som en nøkkel til å forstå Anders Behring Breivik... Det er to grunner til ikke å lansere teorien: For det første fordi autisme, sammen med adhd, er en diagnose som har eksplodert i omfang de siste tiårene. Det kan virke stigmatiserende for rundt 50 000 nordmenn, en gruppe som fra før har nok av utfordringer. For det andre fordi vold er atypisk for autister..." http://morgenbladet.no/samfunn/2012/massemorderens_smil

Mennesker som har fått schizofrenidiagnose eller personlighetsdiagnose, er det det derimot greit å stigmatisere. Tenker Lena Lindgren at de er så stigmatisert fra før at de har vennet seg til å være det?

Den skal tidlig krøkes

Understanding Mental Illness – Psychosis – A Booklet For Children

Her var det ikke annet enn sykdomsperspektiv. Ingen ting om psykososiale forhold.

Things to know if someone has a mental illness…
No one can cause 
another person to have a mental illness. It’s not anyone’s fault. 

You must remember that like diabetes, where most people have to take medicine for a long time, the same thing is true here also.

As long as a person takes their medications properly they should do well.

It’s hard to have any kind of illness. 

Psychosis is harder because it is hard for a person to know when their brain is not working.

25.4.12

Psykiske lidelser hos legevakten

Hvordan behandles henvendelser om psykiske lidelser hos legevakten?

Les open access-artikkelen "How Norwegian casualty clinics handle contacts related to mental illness: A prospective observational study" http://www.ijmhs.com/content/pdf/1752-4458-6-3.pdf

Utstilling i Oslo

Utstillingen "Psykiatri-en dødsindustri" åpner i Stortingsgata 4 fredag 27/4 kl 15.00! Fri entre. Åpen i 10 dager fra kl. 12-22. Arrangør: http://www.cchr.no/

24.4.12

Jusprofessor Bernt om rettspsykiatri

Noreg er den staden i verda der det er størst tal på utilreknelege forbrytarar. Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt meiner at Breiviksaka er eit eksempel på at juristane flyktar frå vurderingsansvaret sitt og kan gjere psykiatrane til nyttige idiotar.

Les saken hos Uniforum http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2012/04/rettspsykiateren-som-nyttig-idiot.html

23.4.12

Psykologforeningen ber om DIN IDE

Norsk Psykologforening åpner døren på vidt gap for alle gode ideer om hva som kan være foreningens politiske hovedsatsingsområde i neste landsmøteperiode. – Samfunnet er vår arena, og vi må være i lyttemodus, sier president Tor Levin Hofgaard.

Les mer http://www.psykologforeningen.no/Foreningen/Nyheter-og-aktuelt/Aktuelt/AApner-doeren-for-gode-ideer

22.4.12

Rangering av diskriminering?

"Er det forskjell på å bli diskriminert på grunn av at du er kvinne enn på grunn av at du er homofil? Eller på grunn av din funksjonsnedsettelse? Spør du meg, et håpløst spørsmål. Men av og til kan det virke som om det er legitimt å rangere diskrimineringsgrunnlag."

Les Vernepleierens blogginnlegg "Rangering av diskriminering" http://vernepleieren.com/2012/04/22/rangering-av-diskriminering/

21.4.12

Tre radiointervjuer med Juklerød

Tre radioprogrammer fra 1986 der Trond Andresen intervjuer Arnold Juklerød: http://www.itk.ntnu.no/ansatte/Andresen_Trond/juklerod/index.html 

I siste program er en av psykiaterne som vurderte ham også med. 

juklerod1A.mp3         
juklerod1B.mp3         
juklerod1C.mp3         
juklerod2A.mp3         
juklerod2B.mp3         
juklerod3A.mp3         
juklerod3B.mp3         

Via https://mobile.twitter.com/#!/Thomas_Electro


20.4.12

Velferdskonferanse m.m.

Velferd fyller 100 år, og dette skal markeres ved å arrangere Velferdkonferansen 2012, skrivekonkurranse, fotokonkurranse og gjennom utdeling av Velferdprisen.

Konferanseprogram og konkurranseregler, samt oppfordring til å foreslå priskandidat, finnes på http://www.velferd.no/velferd-100-aar-19122012.4998826-228686.html

Om Velferd: Magasinet Velferd har til formål å bidra til en kritisk, fri og uavhengig debatt om norsk og internasjonal velferdspolitikk. Velferd henvender seg til ansatte og brukere av det offentlige velferdsapparatet, frivillige organisasjoner, attføringsbedrifter, forskere, beslutningstakere og andre som ønsker en informert og nyansert debatt om velferdsstaten.

Godt om lært hjelpesløshet

Psykolog Svein Øverland har skrevet et blogginnlegg med tittelen Lært hjelpesløshet. Han beskriver situasjoner fenomenet kan oppstå i, mens mange andre har en tendens til å beskrive det som mangler ved personer

Helsefarlige diagnoser og angrende psykiatere

Les artikkelen "Diagnossjuka hotar vår hälsa" hos Modern Psykologi: http://www.modernpsykologi.se/amnen/psykiatrin/diagnossjuka-hotar-var-halsa.htm

Antidepressiva kan øke risikoen for tilbakefall

De som är deprimerade utan att äta medicin löper 25 procents risk för återfall, mot 42 procents risk för dem som tar medicin och sedan slutar.

Les saken hos svenske Modern Psykologi: http://www.modernpsykologi.se/amnen/psykiatrin/antidepressiva-okar-risken-for-aterfall.htm

Selve studien er her: http://www.frontiersin.org/Evolutionary_Psychology/10.3389/fpsyg.2011.00159/full

18.4.12

Foredrag: Tilregnelighet som psykiatrisk, juridisk og historisk problem

Hva innebærer det å tilnærme seg tilregnelighetens problem gjennom historien?
Førsteamanuensis i helse-, velferd- og vitenskapshistorie ved Universitetet i Bergen Svein Atle Skålevåg holder foredrag på Blindern 24. april kl. 14.15 - 16.15.
Arrangementet er åpent for alle. http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/arrangementer/konferanser/historievitenskapen/v-2012/historievit-seminar-042412.html

Les også om Skålevågs doktorgradsarbeid: http://www.forskning.no/Artikler/2002/desember/1038834848.79m

17.4.12

Nav og selvmord skal være tema på Protestfestivalen 2012

Protestfestivalen må reddes! Festivalen har flere ganger hatt psykiatri som tema. http://stomm-blog.blogspot.com/2010/07/om-diagnoser-pa-protestfestivalen.html

Nå er festivalen truet og trenger derfor støtte. Leder Svein Inge Olsen skriver på Facebook:

Dette er enda en av debattene som skal opp til debatt i september, hvis vi klarer oss: "Er NAV blitt en velferdsrobot som ikke ser det hele mennesket?"
http://www.facebook.com/events/300928126645933/

Folk som har skrevet om Navs menneskebehandling, er invitert til årets festival.

Blant dem er psykolog Sondre Risholm Liverød, som har kalt krisen i Nav dødsalvorlig:
http://www.webpsykologen.no/artikler/krisen-i-nav-er-alvorlig-for-individet-psykologi/

En annen er psykolog og sosionom Åsne Tveito:
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=136797&a=4 (et stykke ned på siden)

Les om Protestfestivalens situasjon:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.8062737
http://www.fvn.no/kultur/Redningsaksjon-for-Protestfestivalen-2208313.html#.T42yJqNhiSM
http://www.fvn.no/kultur/Med-selvmord-pa-programmet-2211090.html#.T421KqNhiSM

Har du anledning til å avse 200 kroner, så gi ditt bidrag, slik at det blir protestfestival også i 2012!

Folkevalgtes epostadresser og telefonnumre

Folkevalgtes epostadresser og telefonnumre: http://folkevalgtbasen.ivarjohansen.no/ij_db_list.php

Traumer og diagnoser hos innlagte pasienter

"Psychiatric diagnoses, trauma, and suicidiality" - Silje K Floen and Ask Elklit

Results
Ninety-one percent had been exposed to at least one trauma; 69 percent had been repeatedly exposed to trauma for longer periods of time. Only 7% acquired a PTSD diagnosis.

Conclusion
Traumatised patients appear to be under- or misdiagnosed which could have an impact on the efficiency of treatment.

http://www.annals-general-psychiatry.com/content/6/1/12

16.4.12

Informasjon fra WSO

WSO avholder landsmøtet lørdag 28. april kl. 14 i Møllergata 12.
Stemmerett har de som betalte kontingent for 2011.
Etter møtet er det middag.
Andre arrangementer:
1. mai går WSO i tog med plakater. 1. mai-lunsj i WSOs lokaler fra kl. 11. Samling etter toget
12. mai er det tur til Sverige med buss og ferje. Påmelding innen 4. mai
17. mai er det middag på Jambo restaurant. Påmelding innen 11. mai. Mat og alkoholfritt drikke betales av WSO.
Post:
Fikk du ikke siste nummer av Søkelyset og WSO-posten 1/2012? Ta kontakt med WSOs kontor.
Vil du motta medlemspost på e-post fremfor på papir, slik at foreningen sparer penger? Send en e-post til post@wso.no
Bok:
WSO selger boka "Reitgjerdet ødela mitt liv" av Joar Tranøy til kr 100 pluss porto kr 27. http://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=5435645
Kontakt kontoret.

14.4.12

Psykiatriloven m.m. hos Helsedirektoratet

På Helsedirektoratets nettsted ligger noen lenker relatert til Psykisk helsevernloven, blant annet svar på brev. Mon tro om noe av det de skriver kan diskuteres, for eksempel om menneskerettigheter? http://helsedirektoratet.no/lover-regler/psykisk-helsevernloven/Sider/default.aspx

13.4.12

Psykologforeningen om diagnoser

I dagens Dagbladet har Tor Levin Hofgaard, president i Norsk Psykologforening, et innlegg om diagnoser: http://t.co/fLrE3hN2

12.4.12

Tekniske problemer

Grunnet tekniske problemer kan det bli lite aktivitet her i de(n) nærmeste uken(e).

11.4.12

Takk DPS Ringerike!Jeg vil takke dypt for den behandlingen som jeg fikk på DPS Ringerike. Som den fornøyde kunde av tjenestene deres, tenke jeg å skryte litt av alt det dere har fått til:

Jeg vil begynne med å si at jeg beundrer sterkt den utrolig fine måten dere gjorde psykologiske utredninger på. Hadde jeg visst at når pasienten sier at han liker svart/hvitt filmer så er det nok til å konkludere med Asberger eller at norsk black metall er et symptom på depresjon så hadde jeg ikke kastet bort mange år på å bli økonom.

Jeg vil gi honnør til psykologen som klarte å gjenfortelle barndommen min i journalen på en måte som ble en øyenåpner for foreldrene mine. Foreldre flest skjønner jo ikke en dritt om hva ungene deres driver med uansett, så de ble kjempeglad for å få en ren objektiv forklaring på hvordan oppveksten min egentlig var.

Foreldrene mine er også veldig takknemlige for juleferien i 2005, som visstnok startet 6 måneder før den vanligvis gjør. Den fikk en myk start med at dere ringte mora mi på jobben sin på Hamar fredagen før pinse og uventet fortalte at sønnen var blitt livsvarig psykisk syk, slengte på røret uten og sjekket at de hadde nødvendig hjelp og støtte.  Pinsen er jo tross at en høytid der alt er stengt i mange dager, men såpass må en jo tåle.

Det jeg er mest glad for er at dere ikke brukte tid på å opplyse meg at jeg hadde rett til en ny gjennomgang av helsetilstanden min av en annen behandler, at jeg hadde rett til å lese journalen min mens jeg var syk og at jeg fritt kunne klage så mye jeg ville på det jeg fikk. Siden hele fagmiljøet var involvert ser jeg nå at det jeg mente ikke var noe å bruke tid på uansett.  Jeg vil også takke dypt for at dere i hver måned i flere år gikk gjennom situasjonen med meg så jeg fikk det hele og fulle innblikket i hva dere tenkte. Jeg er så glad i den journalen dere skrev at jeg har bundet den inn og blar i den hver kveld med andakt.

Jeg må si at jeg er imponert over hvor moderne helsevesenet har blitt på kommunikasjonsmåter. Det at en av dere uttalte dere til Hamar Arbeiderblad om helsa mi uten å spørre om lov først meg viser jo hvor ubyråkratiske dere har blitt. At det var mulig å videreformidle sykehistorier om døde slektninger tiltros for forbud av nærmeste pårørende til meg viser jo hvor generøse rutinene har blitt på det sykehuset.

Jeg beklager at jeg i etterkant har tatt opp at jeg mener at psykologen hadde anbefalt meg å uføretrygde meg. Det var sikkert jeg som hørte feil. Jeg derfor sikker på at dere nå tar tak i alle de 90 % av pasientene deres som går rundt på uføretrygd på n´te året – de har sikker misforstått eller har hørselsproblemer hele hurven. Jeg hadde visst nok 2 mastergrader og noen år i arbeidsmarkedet i forkant, derfor så jeg virkelig satte pris på den lange NAV-ferien. Om noen vil «nave» noen år så er nemlig dette det ideelle stedet å starte.

Jeg vil til slutt beklager at jeg i etterkant klagde på den behandlingen jeg fikk. Jeg diktet selvfølgelig opp alt, fordi jeg trodde dere ikke hadde noe annet å fylle dagene med. Jeg ser nå hvilken utrolig kunnskap dere besitter i å forstå pasientene på en mest skånsom måte.

Mathias78 

10.4.12

To artikler av Berit Rustand

Berit Rustand, faglig rådgiver i NAPHA, sosialantropolog og forfatter, mener at pasient og behandler ofte ikke trekker i samme retning. Mange pasienter er opptatt av livene sine, mens helsearbeidere er opptatt av å lindre symptomer, sier Rustand.

- Dette blir to helt ulike perspektiver som møtes, der pasient og behandler ikke har en felles forståelse av hva som er viktig å fokusere på. Kanskje kan nøkkelen til lindring av symptomene nettopp ligge i at pasientene får lov til å fortelle sin historie og bli lyttet til, sier hun.

Hun hevder at mange med psykisk lidelse av omgivelsene har blitt pålagt en fortielse av sin egenopplevde livshistorie.

- Det å få den subjektive versjonen av egen historie fram i lyset har blitt undervurdert av behandlere, ikke bare før, men også i dag, mener Rustand.

Les artikkelen - Endelig hos NAPHA.

--------


- Mest typisk er ideen om at en har med et passivt og trengende individ å gjøre, en som er overgitt sin sykelighet og som må ha andre til å snakke for seg og forstå hva som egentlig er galt. I alle fall representerer dette et tradisjonelt syn.

Det alternative synet er at en har med en aktør å gjøre, en som aktivt forhandler med omgivelsene om hva lidelsene og plagene betyr, hva den handler om, ideer om hva som kan lindre osv.

Ved å vektlegge det alternative synet på pasienten/brukeren, vil dilemmaene brukerne og pasientene befinner seg i, tre klarere fram. For eksempel: hvordan er det å gjøre seg forstått overfor en eller annen autoritet som kan trekke din troverdighet i tvil?

Hvem skal definere individets selvforståelse?

Les Berit Rustands artikkel "Bottom up"-perspektiv på psykisk helsearbeid hos NAPHA.

Lenker til diverse artikler

A qualitative study of implementation of Individual Plan in Norwegian mentalhealth care

Tilbake til hverdagen etter Utøya

Can You Be HypoManic Without Losing Control?

Hesten som terapeutikum

Lager nasjonale retningslinjer for bruk av elektrosjokk

Mentally ill homeless five times more likely to kill (Les også om Olsenutvalget.)

Personal Ombudsman in Skåne, Sweden – a survivor-controlled service with personal agents

It's not always clever to use brain science as an explanation for the most complex human problems

Self-stigma and the “why try” effect: impact on life goals and evidence-based practices

Care without coercion – a utopia? Alternatives to coercion 


Etterlyser psykologer mot tvang

I Sverige försöker en stiftelse samla in pengar från privatpersoner för unga som behöver psykoterapi.

9 av 10 svenske privatpraktiserende psykologer har kontakt med behandlingstrengende som ikke har råd til å betale for behandling.

Boklansering om terapi

På Litteraturhuset i Oslo 12. april: Lansering av boka Den nye tilbakereisen.

Sykefradrag på skatten

Har du hatt store utgifter i forbindelse med sykdom, er det mulig at du kan få trukket fra på skatten. I år er det spesielt viktig å få med dette fradraget. Årsaken er at sykefradragsordningen skal avvikles.

Les saken hos ABC Nyheter.