30.9.12

Gratis artikler akkurat nå

Inntil 3. oktober kan du lese tidsskriftartikler gratis hos Cambridge Journals Online. Her finner du tidsskrifter om blant annet psykiatri, psykologi og psykoterapi.

29.9.12

Temamøte om farlighetsbegrepet

Per Egil Hegge: Om farlighetsbegrepet i psykiatrien kontra pressens ansvar for stigmatisering av en utsatt gruppe.

Litteraturhuset 13. november kl. 18.

 Arr. Mental Helse

28.9.12

Frykter samhandlingsreformen


Forsker og psykolog Alain Topor frykter at Norge med samhandlingsreformen kan få institusjoner igjen.

- Vi vil nok ikke få tilbake de store, gamle institusjonsbygningene. Men når systemet har kontroll på alle deler av brukernes liv, fra de står opp og går på sitt ulønnede arbeidstiltak, til de er hjemme og har fritid, så fratas i realiteten brukerne muligheten til å styre eget liv, mener han.

Les saken hos NAPHA.

Sammenfatning av Topors foredrag:
Brukaren som medborgare?
- Hur skall människor som av psykiatrin beskrivs som

- försjunkna i sig själva, inaktiva med nedsatt drivkraft, med ett förändrat känsloliv, en oförmåga att fatta beslut och drabbade av tankestörningar, hallucinationer och vanföreställningar…

- … kunna delta i planeringen av sin egen vård och av vårdens organisering och allmänna inriktning?

Just inom vården av psykiskt sjuka och funktionshindrade har sannolikt den patriarkala synen, som den ”goda staten” är uttryck för, särskilt svårt att släppa greppet om våra föreställningar.

Hentet fra NAPHA

Ben Goldacre: Hva leger ikke vet om medikamentene de forskriverLes forordet til hans nyeste bok, Bad Pharma.

23.9.12

"Schizofreni som hjernesykdom"

"The Wilson Quarterly has an excellent article about the rebirth of interest in how social experiences affect the development of schizophrenia.

 It’s written by the brilliant anthropologist Tanya Marie Luhrmann, who tracks how the enthusiasm for a completely neurobiological explanation for the disorder has now begun to wane."

 Les Schizophrenia beyond the brain hos Mind Hacks.

22.9.12

- En moderne medisinsk skandaleThe doctors prescribing the drugs don't know they don't do what they're meant to. Nor do their patients. The manufacturers know full well, but they're not telling.

Les Ben Goldacres artikkel The drugs don't work: a modern medical scandal.

18.9.12

Fagforum: Rus og psykisk helse


“ROP på samhandling” er et seminar om samhandling ved samtidige rusproblemer og psykiske problemer, som arrangeres i Oslo 30. november.

Seminaret vil blant annet åpne for samtaler omkring utfordringer og erfaringer om samhandling i et brukerperspektiv.

Les mer

Bedre med ti friske i hånden enn en syk på taket?

Mail fra en leser:

Denne er etterhvert blitt nokså gammel, men 'fortjener' kanskje like fullt å trekkes frem...

På tampen av 22. juli-rettsaken kom psykolog Pål Grøndahl med ros til aktoratets prosedyre og deres oppfatning om at «det [er] verre at en psykotisk dømmes til forvaring enn at en ikke-psykotisk dømmes til tvungent psykisk helsevern.» Grøndahl understreker at "tvungent psykisk helsevern er et gode", og begrunner så dette på følgende måte:

En frisk i tvungent psykisk helsevern har bedre mulighet til å påvirke sin egen situasjon – nettopp fordi han ikke er syk.

Så da burde jo den saken være grei, ikke sant? Rosenhan og Juklerød, hvem fan er det?

(For de som ikke kjenner hele historien, her er kortversjonen: David Rosenhan var en amerikansk psykolog som utførte et eksperiment i 1973, der han selv og syv andre friske personer simulerte hørselshallusinasjoner for å bli innlagt på psykiatrisk sykehus. Så snart de var innenfor, sluttet de med all simulering, og ventet på å se hvor lang tid det gikk før sykehuset oppdaget at de var 'normale'. Resultatet var at de forble innlagt i opptil 52 dager, og samtlige ble skrevet ut under løfte om at de skulle fortsette å ta antipsykotika for å holde schizofrenisykdommen sin 'i sjakk'.)

Det er også påfallende at Grøndahl kommer med en slik uttalelse om friske pasienters muligheter til å påvirke sin egen situasjon i kjølvannet av en sak der man har lagt til grunn en diagnose som kun støttes av 2 av de 24 – fireogtyve – erfarne fagpersoner som har undersøkt 'observanden' inngående. Når det faktum at en pasient ikke fremviser et eneste psykotisk symptom under 21 dagers døgnobservasjon, ikke er nok til å rokke ved psykiatermindretallets «erfaringsbaserte kliniske skjønn» så kan man lure på hvordan denne friske pasienten skal «påvirke sin egen situasjon». Mest sannsynlig ville dette kun resultere i en ytterligere diagnostisering med «manglende sykdomsinnsikt».
(I dette konkrete tilfellet kompliseres selvfølgelig saken noe av at man står overfor en person som er klin hakke gæren i enhver folkelig betydning av begrepet, men det burde ikke ha noe å si for den prinsipielle siden av saken. Vi var tross alt enige om at vi skulle behandle ABB i henhold til våre generelle demokratiske og rettssikkerhetsmessige prinsipper, var vi ikke?)

- Bonivard

12.9.12

Thomas Szasz er død

Thomas Szasz er død, 92 år gammel.

Et nettsted som bærer hans navn, fins her.

Informativt om sykdomsmodellen

Den medisinske modellen er bare en av flere tilnærmelser til psykiske lidelser, skriver to psykologer i innlegget Snever behandling i Aftenposten.

5.9.12

Feildiagnoser ved Sykehuset Telemark

Mail fra en leser:

VG følger opp saken med psykologspesialisten ved Sykehuset Telemark som ble klaget inn av en pasient for uforsvarlig diagnostisering, hvorpå sykehuset gjennomgikk alle psykologens tidligere pasienter og bestemte seg for å utrede 116 av dem på nytt pga. mistanke om mulig feildiagnose.

Så langt har Sykehuset Telemark fått undersøkt sju av de 116 pasientene som de frykter har fått feil diagnose.

- Alle sju har fått nye diagnoser. De første vi har undersøkt dreier seg om de mest alvorlige diagnosene blant de som vi nå skal undersøke, sier fagsjef Arne Johannesen ved psykiatrisk klinikk til VG Nett.

(...)

Konsekvensene for de pasientene ved psykiatrisk avdeling som får feil diagnoser kan være store.

- Det kan dreie seg om feilmedisinering, galt behandlingsopplegg, gale vedtak hos Nav og barnevernet. Vi har stanset medisinsk behandling av flere pasienter, men jeg kjenner ikke til omfanget av konsekvenser inn mot Nav og barnevernet, sier Johannesen.


Men fylkeslegen vil ikke forskuttere noenting:

- Jeg vil foreløpig ikke uttale meg om alvorligheten av disse feildiagnosene. Det forekommer at det stilles feil diagnoser i helsevesenet, særlig i startfasen av en utredning før man har samlet nok informasjon fra ulike tester og prøver. Det er ikke nødvendigvis slik at det får noen konsekvenser for pasientene, sier Aase.

(...)

- At det er stilt noen gale diagnoser er i seg selv ikke nok til at vi gir beskjed om at det er en uforsvarlig praksis. Vår oppgave som tilsynsmyndighet er å vurdere om lovens krav er oppfylt. De innebærer blant annet et krav til forsvarlighet i behandlingen. Behandlingen kan i enkelte tilfeller være forsvarlig, selv om det er stilt en feilaktig diagnose, sier Aase.

Om innsatte i fengsler og pasienter i psykiatrien

Fra en av våre lesere:

I NRKs Debatten den 23/8 (i forkant av dommen i terrorrettssaken), fikk vi litt uvanlig klar informasjon om lovverket for psykisk helsevern.

Etter at man hadde diskutert Breiviks muligheter til å kommunisere med meningsfeller fra fengselscella, og at man hadde slått fast at selv straffedømte har en ytringsfrihet som bare kan innskrenkes av fengselsvesenet dersom fangen oppfordrer til straffbare handlinger eller sprer opplysninger som truer sikkerheten i fengselet, så vendte programleder Erik Wold seg til Anne Kristine Bergem (avledingsoverlege ved Regional Sikkerhetsavdeling på Dikemark) med følgende spørsmål (ca. 36 min):

- Vi hører her at det er forskjell på regimene for fengsel og psykisk helsevern. Kan du bekrefte det?

- Det som er felles er jo at all inngripen i menneskers liv og frihet må hjemles i lovverket. Psykisk helsevernloven har også paragrafer som gjør at man kan fatte vedtak om innskrenkninger i kontakt med omverdenen. Men da skal det begrunnes på en annen måte, det begrunnes da i behandlingsmessige hensyn eller hensyn til andre mennesker.

- Så det betyr med andre ord, hvis jeg prøver meg på en tolkning, at hvis dere da skulle komme til at han er psykotisk, at han skal underlegges behandling, så kan dere også bestemme at han skal ikke ha f.eks. kontakt med noen,

- Det kan vi.

- Mens det kan man ikke gjøre i en fengselssammenheng...altså, med mindre man går til brev- og besøksforbud og de tingene, som da hører tidlig til i fengselssammenheng.

- Ja, det blir da et annet lovverk. Men bare for å understreke det: det er ikke sånn at man i psykiatrien kan bestemme dette for evig og alltid. Og vedkommende pasient har muligheter til å bringe det inn for kontrollkommisjonen og tingrett og lagmannsrett, fordi det er et betydelig inngrep i menneskers frihet.


Nå er det mye man kan si om det siste utsagnet fra Bergem, men det kom ihvertfall klart frem at lovverket tillater en type innskrenkinger overfor psykiatriske pasienter som det ikke er lovhjemmel til å gjennomføre selv overfor Norges verste massedrapsmann – samt (indirekte) at dette kan gjøres uten at det er gjenstand for noen ekstern prøving med mindre pasienten selv (som altså pr. def. skal lide av en alvorlig sinnslidelse) tar initiativ til det.

Det er jo da også verdt å presisere at dette ikke er som følge av «Lex Breivik», men at det er hjemlet i den generelle psykisk helsevernloven som gjelder alle tvangsinnlagte pasienter, også de som aldri har utført noen kriminell eller voldelig handling. Dette ble ikke klart sagt i debatten, men det ble ihvertfall heller ikke sagt eller direkte implisert det motsatte, slik det ofte er tilfelle.

- Bonivard

4.9.12

Yringsfrihetsprisseminar - Foreslå kandidater

Psykisk uhelse - sosial eksklusjon, stigmatisering og marginalisering?
- seminar og prisutdeling


Sted: Amalie Skram, Litteraturhuset i Oslo Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
Tid: 14.12.2012 10:00 - 15:30

Innledere
Sunniva Ørstavik - Likestillings- og diskrimineringsombud
Benny Lihme - Redaktør av det danske tidsskriftet Social Kritik, forfatter og debattør
Berit Bryn Jensen - Medlem av We shall overcome (WSO)
Per Ivar Støle - Psykiatrisk sykepleier med erfaringskompetanse

Deltakeravgift: 750,- / 350,- (studenter og honnør). Når påmeldingen er registrert blir det tilsendt faktura for innbetaling.

Påmelding innen 1. desember http://www.hibu.no/ifpr/ytringsfrihetsseminaret/

Begrunnede forslag på kandidater til prisen sendes Bengt Karlsson på e-post: bengt.karlsson@hibu.no innen 1. november.

Ta med matpakke eller kjøp lunsj i kantinen.

Vi samarbeider i år med Institutt for forskning om psykisk helse og rus ved Høgskolen i Buskerud (IFPR) om arrangementet.

Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern: Inger Beate Larsen, Anders J.W. Andersen, Torbjørn Steinhaug, Victoria Ibaboa Edwards og Bengt Karlsson

Program
10.00 Velkommen. Bengt Karlsson
10.10 Tittel: "Psykisk helse i et diskrimineringsperspektiv" ved Sunniva Ørstavik
10.40 Tittel: " Om sprog - psykiatrisk sprog som fremmedgjort galskab, litteratur som fri galskab?" ved Benny Lihme
11.10 Pause
11.25 Tittel: "Livets gaver - livets valg" ved Berit Bryn Jensen
12.00 Lunsj
12.45 Tittel: " Erfaringsbasert kunnskap med psykisk uhelse" ved Per Ivar Støle
13.15 Tittel: " Varför pratar psykiatrin aldrig om pengar? Pengar och att komma sig" ved Alain Topor
13.45 Pause
14.00 Panelsamtale. Ordstyrere: Anders J.W. Andersen og Victoria Ibaboa Edwards
1515 Pause
15.30 Prisutdeling og Avslutning

3.9.12

Ressursgruppe for mennesker som hører stemmer

Neste møte blir mandag 10. september 2012 kl 17.30. Sted er WSOs lokaler i Møllergata 12, 5.etasje, inngang fra Møllergata. Oslo. Telefon 22 41 35 90

De neste møtene deretter blir 1. oktober, 22. oktober, 12. november og 3. desember 2012.

Du er hjertlig velkommen til å ta med deg en venn eller pårørende.

WSO

Konferanse om brukermedvirkning i forskning


«Økt brukermedvirkning, bedre forskning!» er tittelen på en konferanse som avholdes i Oslo 21. november

Mål:
Konferansen skal inspirere til bedre og mer nyttig forskning ved at brukere (pasienter/pårørende) bidrar i prioritering, planlegging og gjennomføring av forskning.

Målgruppe:
Brukerorganisasjoner, forskere, finansiører og forvaltning

Konferansen er gratis.

Les mer