30.6.12

Traumer og stemmehøring

Dissociation, trauma, and the role of lived experience: toward a new conceptualization of voice hearing (sammendrag)

The evidence that VH [voice hearing] is related to adversity and is essentially dissociative in nature is strong. In this article we have proposed that VH, including that in the context of psychotic disorders, may develop as a response to stress exposure whereby individuals dissociate emotional and experiential content. We have therefore argued for clinical approaches that emphasize making sense of VH and consider painful, unresolved life events as precipitating and/or maintaining factors in distress.


Hvis du mangler tilgang til en bibliotektjeneste, kan du bestille artikkelkopier fra Helsedirektoratet:
bibliotek@helsedir.no (kr 100 per artikkel)

29.6.12

Oslo universitetssykehus vil ha ideer fra pasientene

Idépoliklinikken eies av Oslo universitetssykehus og behandler ideer som kan bedre dagens helsetjenester. Den tar imot ideer fra sine pasienter, pårørende og ansatte.

Oslo universitetssykehus driver DPS'er i bydelene Sagene, Nordre Aker, Bjerke, Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand, flere sykehusavdelinger, og Psykiatrisk legevakt i Oslo.

Schizofren psykiatri

Psykiatriens motsetninger kommer til syne når fagfolk skal være både behandlere og samfunnets kontrollører samtidig, skrev Aina Skorpen i Bergens Tidende:

Gjennom avdelingens dagligliv og ulike terapiformer forsøker fagfolkene å få pasientenes tillit slik at han eller hun åpner seg, viser frem sitt indre, og forteller om tanker, fantasier og hendelser som livet har påført dem. Pasienter ønsker ofte ikke å være på sykehuset, og er både uvillige og redde. De vil derfor mer eller mindre bevisst vegre seg mot personalets forsøk på slike relasjoner. Pasienter er innforståtte med hvilke konsekvenser det kan få for dem hvis de forteller om hendelser eller fantasier som kan fortolke som tegn på potensiell aggressivitet, svært syke eller farlige. I verste fall kan pasientenes betroelser til fagpersonalet føre til flere restriksjoner, mer tvang og endog stoppe utskriving.

Politiske myndigheter og fagfolk viser ofte til at psykiatrien har gjennomført kvalitetsforbedringer i form av nedbygning av de psykiatriske sykehusene og etablering av distriktspsykiatriske sentra.

Erfaringer viser imidlertid at disse institusjonene har med seg skygger av de samme motsetningene og dobbeltheten som vi finner i psykiatriske sykehus. Pasienter forteller om personalets iherdige forsøk på å få dem til å åpne seg, og at de er vel vitende om at hvis de forteller om tanker og uforståelige opplevelser som fortolkes som potensiell aggressivitet er mulighetene for at de blir overflyttet til et psykiatrisk sykehus stor.

27.6.12

Dagsrevyen om tvang og medisinfrie tilbud

I dagens Dagsrevyen var det et innslag om tvang og medisinfrie tilbud (03:55 ut i sendingen). Der ble blant andre WSOs leder, Mette Ellingsdalen, intervjuet.

En psykiater som ikke kjenner psykiatriloven?

For noen dager siden irriterte vi oss her på bloggen over to avisartikler som ikke klarte å gjengi kriteriene for tvangsinnleggelse riktig. Dette skjer påfallende ofte i mediene. I dagens Aftenposten er det en psykiater som ikke kan, eller ikke vil, informere befolkningen korrekt om vilkårene for bruk av tvang:

Normalt er det høy terskel for å bli behandlet med tvang i psykiatrien. Kravene er at man har en sinnslidelse med psykotisk innhold og at man anses å være til fare eller skade for seg selv eller andre, og at behandling er nødvendig og at pasienten ikke vil la seg behandle frivillig.

Behandlingskriteriet er borte vekk. Dette skjer så hyppig, inkludert fra folk som bør vite bedre, at tanken streifer en om desinformasjonen kan være bevisst.

23.6.12

Veileder i bruk av sosiale medier i velferdssektoren

Helsedirektoratet utgir nå en ny veileder for sosiale medier. ​Veilederen skal primært gi veiledning om personvernaspektene ved helsevirksomheters og helsepersonells bruk av Facebook, Twitter, blogger og lignende, men den inneholder også råd til pasienter om bruk av sosiale medier.

Les saken hos helsenorgebeta.net.

Foto: Dave Malkoff/Flickr

22.6.12

"Repetisjon uten refleksjon"

Jeg er svært interessert i tilbakemeldinger
omkring det jeg tar opp i dette blogginnlegget, 
så jeg plasserer det her også


På den virtuelle oppslagstavlen min legger jeg ut denne kronikken av Sara Azmeh Rasmussen:

Vis Gud respekt, muslimske kvinne!

Sara Azmeh Rasmussen skriver blant annet:

Det er hverken skrevet i stein eller i Koranen at kvinnen skal dekke seg til. Det eneste verset i Koranen som nevner klær er tvetydig. Det er blitt fortolket av menn som levde i stammesamfunn på 700- og 800-tallet. Senere har de lærde tydd til repetisjon uten refleksjon. Kvinnene, de har ikke deltatt i denne historiske, religiøse prosessen.

Kronikken passer perfekt til noe jeg jobber med.
Det handler om konvensjonell visdom.
Og om makt-over og krav til lydighet.
Slike problemer eier alle i varierende grad, hver på sin måte, hver i sin kultur. 

Jeg ser en klar parallell mellom muslimsk "repetisjon uten refleksjon" og psykoterapeutisk "repetisjon uten refleksjon", for eksempel - og når det gjelder helt vanlig og korrekt psykisk helsevern, kjenner jeg en liknende tyngde av konvensjonell visdom, makt-over og krav til lydighet.

Det er riktignok ikke en bestemt gud som "psykisk syke" manes til å vise respekt for.

Og jeg vet ikke riktig hvem eller hva det er.

Noen forslag?
15.6.12

Klage på Aftenposten opp på PFU-møte 19. juniSiste møte i Pressens Faglige Utvalg før sommeren avholdes tirsdag 19. juni. Blant de 17 sakene som skal behandles, er klagen på Aftenposten fra WSO, Mental Helse, LPP, Hvite Ørn og Mental Helse Ungdom. Se sak nr. 9 på sakslista.

Oppdatering: Konklusjonen ble IKKE BRUDD.

14.6.12

To konferanser i Oslo

Nasjonal konferanse om psykisk helse

Tid: Mandag 29. og tirsdag 30. oktober
Sted: Oslo Kongresssenter, Folkets Hus

Temaer:
Tidlig psykosebehandling, diagnoser og diagnosesetting, rettspsykiatrien, ny behandling til utsatte grupper (BET, Psyk forandring), brukermedvirkning for pårørende, ACT-team, presentasjon av ny forskning.

Målgrupper:
Ledere og andre ansatte i psykisk helse og rusfeltet, både spesialist- og primærhelsetjenesten.
Fylkesleger, helsesjefer, kommuneoverleger og andre i primærhelsetjenesten.
Brukerorganisasjoner, ansatte ved høgskoler og universitet, politikere og andre interesserte.

Program og info

-------

Konferanse om forskningsbasert praksis og praksisbasert forskning: Nye veier i dagens medisin - 
har vi plass til annerledestenkerne?

”Verden” blir summen av de spesifikke faginnsiktene som bygger på det normalvitenskapelige paradigmet. Alt som faller utenfor dette eksisterer ikke eller det kan ikke erkjennes vitenskapelig.

Tid: 27.-28. september
Sted: Oslo Kongressenter, Folkets Hus

Foredragsholdere:
Per Arne Bjørkum, Trond Skaftnesmo, Johanna Hök, Elling Ulvestad, Jan Inge Sørbø, Tor-Johan Ekeland, Ingun Elstad, Linn Getz, Jan Helge Solbakk.

Program og info

12.6.12

- Problematisk å unngå stemmer

In the system of mental health “care” which is dominant today, “hearing voices” is conceptualized as an illness, and so the goal is seen to be minimizing such experiences. Even talking about the voices is usually discouraged. Mental health practitioners show no interest in the voices other than to find out whether they are still present: if they are, drug dosages are increased or changed in the hopes of dampening or eliminating them.

One problem that occurs when people chronically avoid the voice hearing experience is that they never learn how to handle it. An even more serious problem is that the methods people use to avoid the voice hearing experience actually weaken the person, so that they become less able to handle the voice when they encounter it anyway despite their best efforts at avoidance.

Les blogginnlegget Avoidance of Voices Can Be as Problematic as Listening Too Much av Ron Unger.

WSO inviterer til St. Hans-feiring

Konferanse om psykoser og eksistensielle temaer

Fagkonferanse i religionspsykologi - Psykoser og eksistensielle temaer

22. og 23. oktober på Biri

Konferansen retter seg mot leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer, prester, diakoner, studenter og andre interesserte.

Program
Les mer


Blant foredragene

Eksistensielle tanker og religiøse erfaringer i psykoser – til støtte eller byrde?

Schizofreni og eksistensielle temaer. Hva kjennetegner god behandling? Finns det et «nytt perspektiv»?

Eksistensielle temaer i psykosebehandling. Eksempler fra psykoterapi og kunst- og uttrykksterapi

«At få lov til at gå med det religiøse i hovedet». Sindslidendes religiøsitet – sygdom eller ressource?

10.6.12

Årsstudium i brobyggermetodikk

Studiet i Brobyggermetodikk går over to år på deltid, og gir 60 studiepoeng. Det er også mulig å ta kun ett år av studiet. Søknadsfrist er 15. juni.
Les mer

Målgruppen for studiet er mennesker som i kraft av sin erfaringskompetanse, interesser og/eller arbeidsoppgaver ønsker å bidra som brobyggere i skjæringspunktet mellom brukere og leverandører av offentlige tjenester og deres omgivelser. Bruken av erfaringskompetanse er sentral, og målgruppen for studiet utgjøres både av mennesker som av ulike årsaker ikke har vært tilknyttet det ordinære arbeidsmarkedet, og mennesker som er i en jobb der de trenger brobyggerkompetanse.
Studieplan

9.6.12

Brev til helseministeren om medisinfrie tilbud

Som nevnt i Mettes videoforedrag om medisinfrie tilbud, gikk flere brukerorganisasjoner sammen om en henvendelse til helseministeren om å etablere medisinfrie tilbud. Her er brevet:

Aksjon for Medisinfrie Akuttilbud

Konferansen Krise - når, hva, hvordan? 

DPS Gjøvik inviterer samarbeidspartnere og andre som er opptatt av temaet "Hvordan samarbeider vi i 1. og 2. linjetjenesten om å hjelpe mennesker i krise?" til konferansen Krise - når, hva, hvordan? 15. - 16. november på Gjøvik.

Trond Hatling og Finn Skårderud bidrar sammen med mange andre til spennende foredrag. Mål for konferansen er å gi oppdatert kunnskap om kriser, belyse nasjonale faglige og organisatoriske føringer for akutt ambulant krisearbeid, brukerperspektiv og samhandling.

Program

Påmelding (innen 28. juni)
Påmelding stand

6.6.12

Pollyanna Positivkrampe med positivbryter

Det er så mye snakk om behovet for å være positiv. 
Og mitt problem har alltid vært overpositivitet. 
Er det noen i WSO som kjenner seg igjen i det jeg skriver om her?
Jeg legger det ut med lenke til gamle ugles "PLEASING CHILD"Å oppfordre meg til å være positiv ... 
    Det er som å tilby speed til en med rusproblemer. Og jeg har ikke sett mitt problem i noen psymptomoversikt, så jeg lanserer betegnelsen "positivkrampe".

Pollyanna og jeg sto langt framme i køen da positivgenene ble utdelt. Jeg greide nok å albue meg forbi henne, forresten, for ingen har lært meg være-glad-leken. Og for meg var det ingen lek. Det var alvor. Gravalvor. Få-lov-til-å-leve-alvor.

    Smil til verden og verden smiler til deg.

    Det har jeg visst så lenge jeg kan huske.

    Underteksten, riset bak speilet, merket jeg ikke før jeg var godt voksen:

    Uten smilet har du ikke livets rett.


To pasientombud om psykiatri

Oppdatering: Innlegget ligger nå på nettet https://www.facebook.com/lppnorge/posts/437265182964565

I dagens Adresseavisen har Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag og Pasient- og brukerombudet i Akershus et innlegg med overskriften "Tankekors rundt psykiatri".
"Mange vi møter, våger å vise fram sårbarheten i små glimt. De har erfart behandlingsapparatet som et maktapparat, de forstår ikke at psykiatriens oppfatninger av dem er så milevidt unna egen virkelighetsforståelse, de leser journaler om seg sjøl og begriper ikke at det er dem bokstavene beskriver. De kjenner seg ikke igjen i diagnosene, og de er djupt krenka.
De har prøvd å fortelle og vise fram historia om seg sjøl, men historia fikk ikke lov til å stå naken og utilslørt, den skulle på død og liv settes inn i ei tolkningsramme definert av fagfolka, disse som kjenner og forstår mennesket bedre enn mennesket kjenner og forstår seg sjøl."
"Hvor mange er underlagt tvungent psykisk helsevern og tvangsmedisinering på feil grunnlag? Hvor mange lir mer under det de oppfatter som et ubarmhjertig behandlingssystem, enn under sjølve sjukdommen?"

Ny rapport om holdninger til psykiske lidelser

En ny NIBR-rapport undersøker utviklingen i befolkningens holdninger til psykiske lidelser i perioden 2007 til 2012: Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom. Status etter opptrappingsplanen.

Analysene kan ikke spore klare effekter av informasjonskampanjene gjennomført i slutten og i etterkant av opptrappingsplanen for psykisk helse.

Befolkningens sier seg i 2012 litt mer enig i at det er flaut å ha psykiske problemer enn de gjorde i 2007.

Flere mener i 2012 at man bør løse sine egne psykiske problemer selv.

Folks holdninger til psykiske lidelser ser ikke ut til å ha blitt påvirket av terrorhandlingene 22. juli.

Innstilling fra helsekomiteen om regionale sikkerhetsavdelinger m.m.

Neste mandag skal den såkalte Lex Breivik behandles i Stortinget, og tirsdag var innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen klar. I lovforslaget går regjeringen inn for å opprette en egen høysikkerhetsavdeling for særlig farlige pasienter.

Fremskrittspartiet reagerer på at ikke-kriminelle pasienter også kan flyttes inn i den meget strengt bevoktede enheten.

Høyre har kommet til at de vil støtte lovforslaget i sin helhet.

RSS for helsesaker fra Stortinget
RSS for helsesaker fra regjeringen

5.6.12

- Jøss, er ikke psykiatere mer objektive enn andre?

- Etter det som har skjedd i retten de siste ukene, er det liten grunn til å tillegge psykiatere større objektivitet enn andre fagfolk.

Det sier folkloristen Audhild Skoglund, som inntil 22. juli-rettssaken åpenbart har tillagt psykiaterne en egenskap som synske.

Les saken.

4.6.12

Lunsjseminar og rapport om selvhjelp

LINK Oslo, i samarbeid med Selvhjelp Norges distriktskontor for Oslo, Akershus og Østfold, arrangerer 20. juni et lunsjseminar om selvhjelp for organisasjoner som benytter selvhjelp i sitt arbeid, eller som er nysgjerrig på hva selvhjelp kan tilføre egen organisasjon. Man ønsker å skape en møteplass for erfaringsutveksling rundt temaet selvhjelp, og seminaret vil samtidig presentere en fersk rapport om selvhjelp fra Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR).

Les også: Forskning på selvhjelp og selvhjelpsgrupper. Helsepolitikk, empowerment og positiv helse

2.6.12

Rethinking Madness: Towards a Paradigm Shift in our Understanding and Treatment of Psychosis

“In Rethinking Madness, Paris Williams writes of how science, history, and personal stories of recovery from madness all tell of how the medical model of schizophrenia/psychosis is horribly flawed and needs to be fundamentally rethought. In a clear manner, he lays out the evidence for a ‘paradigm shift’ in our thinking that, at its core, would offer people who experience madness both hope and the knowledge that robust recovery is possible, and, with the right support, quite common. And as the personal stories in his book reveal, for some, a bout of madness can be a transformative personal journey.”
Robert Whitaker

Dr. Paris Williams offers the very rare and powerful perspective of someone who has experienced psychosis from both sides--as a practicing psychologist and researcher, and as someone who has himself struggled with psychotic experiences.

Les utdrag av boka Rethinking Madness: Towards a Paradigm Shift in our Understanding and Treatment of Psychosis her.

1.6.12

Psykologtidsskriftet om tvang

Julenummeret av Psykologtidsskriftet er nå lagt ut på nettet. Her er flere artikler om tvang, blant annet journalist Nina Strands kommentar På tide med selvransakelse? og intervju med forsker Tonje Lossius Husum.