29.3.12

27.3.12

Bok om profesjonell incest

En undersøkelse Norsk Psykologforening gjorde på begynnelsen av 1990-tallet, viste at seksuelle overgrep kan ramme ganske mange klienter. Hver tyvende psykolog som svarte, fortalte om seksuell kontakt med minst én klient.

Psykolog Mette Sundt Gundersen har skrevet boka Det skal ikke hende … Grenseoverskridelser og seksuelle overgrep i terapi.

Klientens krefter går ofte med til å takle tilværelsen etter at overgrep har skjedd. Som oftest kommer hun* dårligere ut av en slik behandling - selv om den også på mange måter kan ha vært positiv - enn hvordan hun hadde det da hun begynte der. De opprinnelige vanskene hun hadde, og som gjorde at hun søkte hjelp, kan øke i både omfang og styrke. Mange sørger også over å ha mistet behandleren sin, som kan ha vært den viktigste støtten i livet. Mistillit til terapeuter generelt, til helsepersonell og andre hjelpeprofesjoner, samt andre mennesker overhodet, kan bli konsekvensen for enkelte.

Mens behandleren kan få støtte fra sin forening og kolleger, blant annet økonomisk ved rettssaker, blir klienten ofte stående alene. Verken Psykologforeningen eller Legeforeningen har opprettet organer eller ordninger til å ivareta klienter etter overgrep fra terapeuter.

Mette Sundt Gundersen står bak Stiftelse 99, hvor klienter kan henvende seg etter overgrep og grenseoverskridelser.

* Amerikansk forskning viser at i 70 % av tilfellene hvor det skjer seksuelle overgrep fra terapeut mot klient, er terapeuten mann og klienten kvinne. Totalt er 90 % av de misbrukte klientene kvinner.
I 20 % av tilfellene er både terapeut og klient kvinne.
I 5 % av tilfellene er både terapeut og klient mann.
I 5 % av tilfellene er terapeuten kvinne og klienten mann.


Bladet Psykisk helse nr 5/2007 hadde intervju med Mette Sundt Gundersen, samt med en misbrukt klient (ikke på nettet).

Ekspansiv og statisk makt

Elisabeth Sortland Sande har skrevet masteroppgaven Bruker og hjelper – komplementære roller under gjensidig påvirkning. Hun intervjuer fagpersoner og undersøker hvilke følger brukermedvirkning får for rollen som fagperson, leser vi på psykiskhelsearbeid.no.
Artikkelen Brukermedvirkning – hva betyr det for fagrollen? bygger på masteroppgaven. Når brukerens medvirkning settes opp mot faglig forsvarlighet, utfordres rollene i forholdet mellom bruker og hjelper, skriver Sande i artikkelen. Fagrollen og brukerrollen er gjensidig definert og når den ene endres vil det få følger for den andre. 
Makt kan forstås som et statisk begrep og som et ekspansivt begrep. Ved statisk makt får den ene part mindre når den andre får mer. Ekspansiv makt handler derimot om at koordinering og økt gjensidighet mellom aktører fører til at alle får mer makt, og at summen av makt kan vokse. Når makt forstås som et ekspansivt begrep, unngås maktkampen – en kamp som brukerne mest sannsynlig vil tape, mener Sande.

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2/2008 spurte Sunniva Ørstavik om det er mulig med reell brukermedvirkning uten maktforskyvning. Hun tok utgangspunkt i makt som statisk størrelse. Det betyr at makten ikke kan økes, den kan bare fordeles annerledes. Ørstavik viste blant annet til diagnosens makt og Stein Bråtens sosiologiske arbeider om modellmakt. Altfor mye av diskusjonene om brukermedvirkning har handlet om endringer og forventninger til pasientenes nye brukerrolle og altfor lite om hva slags endringer som må skje hos fagfolk, ifølge Ørstavik.

26.3.12

Avhandling om den psykotiske prosess

The aim of the dissertation was to explore how the personal paradigms of those who have recovered from long-term psychosis changed throughout the psychotic process, from onset to full recovery.

The most central implications that emerged from the findings with regard to all participants are as follows: an overwhelming existential threat to the self apparently played an important role in the onset of psychosis; the psychotic process was likely initiated by the psyche as an attempt to regain equilibrium in the face of this threat; recovery was primarily assisted by reconnecting with hope, meaning, a sense of agency, and the cultivation of healthy relationships; psychiatry generally caused significantly more harm than benefit in the process of recovery; and the successful resolution of the psychotic process apparently involved a profound reorganization of the self along with significantly more lasting benefits than harms.

A multiple-case study exploring personal paradigm shifts throughout the psychotic process from onset to full recovery

Ny doktoravhandling om brukermedvirkning

- Særlig løfter brukere fram respekt som en fundamental og undervurdert del av brukermedvirkning, sier doktorgradsstipendiat Marit By Rise ved NTNU i Trondheim.

23. mars disputerte hun med sin doktoravhandling om hva brukermedvirkning innebærer i praksis, og om det har noen effekt i det daglige kliniske arbeidet.

Les om doktoravhandlingen hos NAPHA.

De trodde hun snakket i symbolske vendinger

NRK Puls handler i dag om schizofrenidiagnosen.

Anna Luise Kirkengen forteller i boka Inscribed Bodies: Health Impact of Childhood Sexual Abuse om da psykiater Tormod Huseby som ung lege fikk en psykotisk pasient som de andre trodde snakket i symbolske vendinger når hun fortalte om voldtekt.

Men det gjorde hun ikke.

23.3.12

Norsk avdeling av Verdensorganisasjonen for psykososial rehabilitering

World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR) er en organisasjon som jobber både faglig og politisk i mange land i verden. Den har alltid inkludert brukere og pårørende i sine arrangementer, og er opptatt av dagligliv, bolig, arbeid og levekår i tillegg til spørsmål knyttet til behandling og rehabilitering.

WAPR Norge arrangerer sin første fagsamling 6. juni 2012 i Bergen - der hovedforedragsholder blir den kjente psykologen Marianne Farkas fra Boston University. Hun vil snakke om internasjonale erfaringer med psykososial rehabilitering, særlig recoveryorientert praksis som hun har forsket mye på.

Det er Verdenskongress i Italia i november.

Ketil Lund med kronikk om tvangsmedisinering

Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund har en kronikk i dagens Klassekampen, "Uforsvarlig tvangspsykiatri".

I NOU 2011: 9, Paulsrudutvalgets innstilling til endringer i lov om psykisk helsevern med videre, foreslår flertallet at beviskravet om at tvangsmedisinering vil få vesentlig positiv effekt må reduseres fra stor sannsynlighet til "overveiende sannsynlig" ...

"Etter utvalgets oppfatning er hovedproblemet etter gjeldende rett at lovens strenge [bevis]krav ikke har blitt fulgt i praksis."

Den klart ulovlige praksis som har vært fulgt i årevis, og som har ført til mengder av uriktige vedtak uten at klageinstanser eller tilsynsmyndigheter har reagert, fremstår ikke som problematisk for flertallet: Problemet er loven, ikke praksis, og siden tvangspsykiatrien har nektet å rette seg etter lovens rettssikkerhetskrav, må loven og rettssikkerheten rette seg etter tvangspsykiatrien.

ICJ-Norge kritisk til regjeringens forslag om sikkerhetsavdelinger

ICJ-Norge Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling er kritisk til forslaget til særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger. Les ICJ-Norges høringsuttalelse her.  Se også uttalelser fra andre høringsinstanser.

22.3.12

– Vi vil ha tilbake makten over eget liv

En rapport om tvang i psykisk helsevern viser at det er en tydelig forskjell i forståelsen og opplevelsen av tvang hos pasienter og ansatte. I går la forskeren Reidun Norvoll fram rapporten ”Som natt og dag?” på Litteraturhuset i Oslo. I debatten etterpå kom motsetningene tydelig fram.

Mette Ellingsdalen, leder av We Shall Overcome (WSO) var invitert til å kommentere rapporten. Hun viste blant annet til innlegget til Bent Høie, som et positivt politisk signal. For ti år siden ville neppe noen stortingspolitiker ha snakket om alvorligheten av tvang i psykiatrien, og vist til menneskerettighetene. På den annen side kunne hun ikke se noen endring i maktforholdene i psykiatrien, som ennå har definisjonsmakten.

– Slik jeg fremdels opplever psykiatrien er de en sikker vinner i en hver situasjon, du har ikke retten til å definere ditt eget liv, du eier ikke din egen opplevelse. Derfor kan jeg også føle en avmakt i debatter som dette, sa Ellingsdalen.
Mental Helse

Ellingsdalen opplevde at motsetningene er større enn hva man vil medgi når det handler om bruk av tvang i psykisk helsevern.

- Vi vil ha tilbake makten over eget liv. Jeg opplever at de som har makt ikke vil gi den fra seg. Jeg opplever at fagfolkene ikke vil få ned tvangen, understreket Ellingsdalen.
Erfaringskompetanse

- Alt som har skjedd i psykiatrien har skjedd med gode intensjoner - jeg er bare så kritisk til resultatene, sier Ellingsdalen.
Rådet for psykisk helse

Vil du dele?

Erfaringskompetanse samler inn erfaringer fra brukere og pårørende, som gjøres tilgjengelige og søkbare for helse- og sosialpersonell, akademia, tjenesteapparatet, og andre brukere og pårørende.

Mer hos Erfaringskompetanse

Tromsø: Forelesning ved professor Georg Høyer

Gjesteforelesning med professor Georg Høyer, Institutt for samfunnsmedisin, UiT, 26. mars:

Bruk av tvang i det psykiske helsevernet. Legale, etiske og kliniske aspekter.

Målgruppe: Alle

Universitetet i Tromsø

20.3.12

- Retten til personlig ombud bør lovfestes

- Rätten till personligt ombud bör skrivas in i lagen, skriver en psykiater i svenske Läkartidningen.

- I samband med psykiatrireformens införande 1995 beslutade regeringen att starta en försöksverksamhet med personliga ombud under tre år (1995–1998).

- Socialstyrelsens utvärdering visade att utnyttjandet av psykiatrisk sjukhusvård och psykiatrisk dagvård minskade kraftigt under projekttiden, stabiliteten i boendet ökade och betydligt fler insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) beviljades.

Les psykiater Filipe Costas innlegg om personlig ombud.

Litt mer om personlig ombud i bloggen.

- Nyliberalisme og biologisme går hånd i hånd

Under samma period, som omsvängningen i synen på psykisk ohälsa har skett, har också det politiska fältet i samhället förflyttats från vänster till höger.

Den biomedicinska psykiatrin ser ohälsan som en sjukdom, knuten till den enskilda individen. Problemet finns i biokemin i den enskildes hjärna, och miljöfaktorer är underordnade.

Exakt samma utveckling kan vi se inom psykologin och psykoterapin. Den miljöbaserade, psykodynamiska skolan har visats på porten, till förmån för den mekanistiska och individorienterade beteendeterapin (KBT). Problemet ligger inte längre i människors relationer, utan i den enskildes tankeverksamhet.

Hannes Qvarfordt på RSMHbloggen

Hefte om ansattes og brukeres syn på tvang

"Litteraturstudien Som natt og dag? – Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang  er skrevet av Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum. Nå lanserer Rådet i samarbeid med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse en kortversjon. Den er basert på rapporten i heftet ”Tvang i psykisk helsevern – ansatte og misfornøyde brukeres ulike oppfatninger”.  Publikasjonene blir lansert på et frokostseminar  på Litteraturhuset i Oslo onsdag 21. mars."
Les saken hos Erfaringskompetanse.
Heftet Tvang i psykisk helsevern – ansatte og misfornøyde brukeres ulike oppfatninger

Oppdatering
Siv Helen Rydheim hos Finnmarksnettverket
Forskning.no om saken

Om å slutte med psykofarmaka

Foto: Sponge/Wikipedia 


Blogginnlegg av Daniel Kraft, svensk psykolog: Har du svårt att sluta med din psykiatriska medicin?

Innlegget har lenke til blant annet et eldre innlegg i bloggens hans: Att trappa ner psykiatriska mediciner – en nybörjarguide (av Gianna Kali).

17.3.12

Gratulerer med dagen til Bjørg Njaa!

Søndag 18. mars fyller Bjørg Njaa 70 unge år. 

Bjørg er sosiolog, men for oss mest kjent som tidligere leder i Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP) og nåværende leder av Menneskerettighetsutvalget psykisk helse. Hun har også sittet i styret for Rådet for psykisk helse og i World Federation for Mental Health. Hun var en av forfatterne bak særuttalelsen til Bernt-utvalgets rapport, Tid for endring og paradigmeskifte.


Foto: Aelske


Vi gratulerer Bjørg Njaa med dagen!

16.3.12

Dødsfall blant personer med psykiske lidelser skal undersøkes

Førende danske forskere går nu sammen i et usædvanligt samarbejde for at finde ud af, hvorfor psykisk syge får kappet op mod 25 år af deres levetid.

Mange psykisk syge lever usundt. De ryger eller drikker, dyrker ikke motion, og en del dør af hjertekarsygdomme, en overdosis medicin eller begår selvmord.

Men usund livsstil og et trist liv er langt fra hele forklaringen.


Les mer hos Videnskab.dk.

Et eldre intervju med Georg Høyer

"Tvangsprofessor" Georg Høyer ble intervjuet av bladet Psykisk helse i 2005. Utdrag:

– I forbindelse med min doktorgrad intervjuet jeg en rekke pasienter få dager etter at de var tvangsinnlagt. Det er mitt klare inntrykk at selv om de hadde psykotiske episoder, så var alle sammen i stand til å se at de trengte hjelp. Men de var ofte uenige med helsepersonellet om hva slags hjelp de trengte, sier Høyer.

Tvangsprofessoren etterlyser mer faglig nysgjerrighet blant kollegene.

– En psykiatri uten tvang ville kreve at det ble brukt mer tid, energi og fantasi på å bygge allianser. Det ville tvinge behandleren til å møte pasientene på deres egne premisser. Jeg har prøvd å få med kolleger på et tankeeksperiment: La oss se for oss en psykiatri totalt uten tvang, sier Georg Høyer.

– Da blir jeg sett på som en raring.

Helsemyndighetene vil ha brukerperspektiv i terrorforskningen

AUF og den nasjonale støttegruppen er på vei inn i den nasjonale funksjonen som skal beskytte rammedes interesser i forskning på terrorangrepene.

Det er tydelig at helsemyndighetene vil at ikke bare forskernes ekspertstemmer vektlegges, men også at brukerperspektivet ivaretas.

Les saken hos forskning.no.

Dette bør vel heretter også gjelde annen psykisk helseforskning?

13.3.12

Ny retningslinje for behandling av samtidige ruslidelser og psykiske lidelserNasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser

Her står så godt som ingen ting om traumatisk bakgrunn hos mange av disse brukerne, og som psykiater Jan Sunder Halvorsen har etterlyst fokus på.

Fagessay om psykiatrimakt

I dagens helsevern kommer psykisk syke personer oftere enn før i situasjoner der de blir totalt umyndiggjort og redusert til en impotens ved tilfeldighet, dvs. uten at det foreligger faglige valide og objektive vurderinger bak, kun en vilje og et behov for å seire i kampen om biografiske realiteter og diagnostiske sannheter. Flere pasientombud forteller om forskjellsbehandling mellom somatisk syke og psykisk syke. De forteller om behandleren som forteller at «jo friskere pasienten synes å være, jo sykere er hun egentlig». De forteller at det ofte tolkes som en del av sykdommen når psykisk syke pasienter velger bort et distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller en sengepost, mens dette for somatiske pasienter er i tråd med retten til fritt sykehusvalg, jf. pasientrettighetsloven § 2–4. Tilsvarende gjelder fornyet vurdering, se lovens § 2–3. For en somatisk pasient er dette vanligvis en grei sak, for en psykiatrisk pasient et sykdomstrekk.

Moderne forvaltningsidealer og psykiatrimakt
av Line Joranger, Institutt for Helse- og Sosialfag, Høgskolen i Telemark

Erfaringskompetanses bibliotek

Erfaringskompetanse har bøker til utlån. Bibliotekaren skriver på senterets nettsted:

Alle bøkene kan lånes gratis fra vår kunnskapsbase . Vi sender boka til deg i posten. Når du skal levere den tilbake igjen til oss, kan du enten selv sende den til oss, eller levere den inn på ditt nærmeste bibliotek – som da sender den gratis for deg.

Sjekk Erfaringskompetanses kunnskapsbase.

Refleksjoner om kunnskapssyn

Det er i dag et misforhold mellom helse- og sosialpolitiske visjoner om utviklingen av et nytt psykisk helsevern, og det som er hegemonisk kunnskapssyn innen ledende profesjoner i feltet. Ny praksis krever ny kunnskap. Utviklingen av en kunnskapsplattform for psykisk helsearbeid som i større grad legitimerer erfaringskunnskap, bør derfor ha som ambisjon å utfordre denne dominansen. Det er et langsiktig arbeid.

Les Ny kunnskap – ny praksis. Et nytt psykisk helsevern av Tor-Johan Ekeland

12.3.12

- Bistandsbransjen svikter

- Mennesker med psykiske lidelser rammes av vold og misbruk, fordi de ikke får beskyttelse. De nektes sivile og politiske rettigheter. Det at de ikke inkluderes i vår kamp for menneskerettigheter, betyr at de frarøves muligheten til utdannelse og arbeid og er ofte ekskludert fra utviklingsprosjektene som er ment å løfte folk ut av fattigdom, forklarer Michelle Funk i Verdens helseorganisasjon (WHO), som forrige uke besøkte Norge i forbindelse med en konferanse om mental helse.

Les saken hos Bistandsaktuelt.

Psykisk Daily

Er du ikke på Twitter, men lurer på hva som egentlig skjer der, ta en titt på Psykisk Daily. Det er en "avis" som
daglig setter sammen nyheter og annet som folk deler på Twitter (og noen ganger andre sosiale medier).

Du kan ikke få meg til å fly

Jeg legger ut en lenke til det siste blogginnlegget mitt:

 Du kan ikke få meg til å fly

 Med et spørsmål: Hvordan stiller WSO-medlemmer seg til tankene jeg har formidlet her?


 Hilsen Ingrid

10.3.12

- Deprimerte er ikke tapere

Foredrag av psykiater og filosof Neel Burton:Les også: Why do depressed people lie in bed? A surprising theory
av psykolog Jonathan Rottenberg.

Rapporten Læring for bedre beredskap

Rapporten Læring for bedre beredskap. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22. juli 2011 er et svar på et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet hvor Helsedirektoratet ble bedt om å gjennomgå helsetjenestens innsats i forbindelse med 22. juli. Den ble fredag overlevert helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helsedirektoratet

9.3.12

Åpent brev til Aftenposten


En tredelt artikkelserie nylig publisert i Aftenpostens papirutgave og nettavis er dessverre bygd på så mange faktafeil, at en stor gruppe mennesker med dette stigmatiseres på det groveste.
Aftenpostens tyngde og plass som en av vårt lands viktigste nyhets- og informasjonsleverandør, gjør at vi ikke kan overse den enorme virkningen denne artikkelserien må ha på lesernes referanseramme om mennesker med psykiske helseplager, lidelser eller psykiatriske diagnoser.
Som representanter for disse menneskene, velger derfor Mental Helse, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), We Shall Overcome (WSO), Hvite Ørn og Mental Helse Ungdom å publisere dette brevet til Aftenposten.
Artikkelserien ble publisert i Aftenpostens papirutgave og på Aftenpostens nettavis torsdag 1. mars 2012, fredag 2. mars 2012 og søndag 4. mars 2012
I det første oppslaget har Aftenposten brukt jordmor Sara Kahsay og et overfall på henne som case i en sak som skal forklare Paulsrud-utvalgets foreslåtte regler om tvang, som er ute på høring nå. At dette er hensikten med saken, vises blant annet tydelig gjennom faktaboksen ”Bakgrunn – vil redusere tvang” på side 4 og spaltesaken på siden 5: ”Advarer mot forslag om mindre tvangsbruk”.
Artikkelforfatterne har dermed blandet sammen grove faktafeil om pasienter i spesialisthelsetjenesten som behandles med tvang, med Kahsays sak, der gjerningsmannen muligens blir dømt til tvungent psykisk helsevern.
Verken dagens regler om tvang eller utvalgets forslag er gjengitt korrekt i saken. Det er riktig at utvalget vil innføre et krav om at pasienten ikke kan tvangsinnlegges hvis han eller hun er «beslutningskompetent». Det går ikke frem av artikkelen at forslaget bare gjelder pasienter som det er aktuelt å legge inn på behandlingskriteriet og ikke pasienter som kan være til fare for andre. Dette må vel være en helt vesentlig opplysning å ha med, når saken dreier seg nettopp om personer med psykiske lidelser som kan være til fare for andre.
Forskjellen mellom rettighetene til pasienter med og uten beslutningskompetanse, og hensynet til samfunnet når det gjelder personer som har utført voldshandlinger, er ikke forklart for leseren. Det er også blandet sammen på en slik måte at leseren sitter igjen med et inntrykk av at alle med en psykisk lidelse eller diagnose er potensielle voldsforbrytere.
Artikkelserien konstruerer med dette en grunnløs ”sannhet” basert på fakta som er mistolket og feil fremstilling av gjeldende rett og forslag til lovendringer. Dette kunne og burde ha blitt rettet opp etter første oppslag, da journalistene ble gjort oppmerksomme på dette av Mental Helse via direkte korrespondanse på e-post samme dag. Det ble også sendt debattinnlegg fra både Mental Helse og lederen av det omtalte lovutvalget til Aftenposten, uten at noen av disse ble antatt. Heller ikke en e-post fra Mental Helse til sjefredaktør Hilde Haugsgjerd, er blitt besvart. Hvite Ørn ble intervjuet i den siste artikkelen i serien, men ble feilsitert og satt i motsatt sammenheng i forhold til hva organisasjonen står for. Her ble det lovet sitatsjekk, uten at dette ble gjennomført.
På denne måten har journalistene og Aftenposten nektet tilsvar på vegne av både gruppen som er stigmatisert og unnlatt å rette opp åpenbare feil. I stedet ble feilene gjentatt gjennom hele artikkelserien.
Dette er med på å forsterke stigmatiseringen av våre medlemmer og andre berørte.   
På bakgrunn av dette har Mental Helse, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), We Shall Overcome (WSO), Hvite Ørn og Mental Helse Ungdom på vegne av våre medlemmer i dag klaget Aftenposten inn til Pressens Faglige Utvalg, for brudd på Vær Varsom-plakaten pkt. 1.2, 3.2, 3.7, 4.1, 4.13 og 4.14.
Vi håper dette vil føre til debatt og bevisstgjøre ikke bare Aftenposten, men alle redaksjoner i Norge.
Av: Mental Helse, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), We Shall Overcome (WSO), Hvite Ørn og Mental Helse Ungdom.

8.3.12

Foredragsserie om sorg i Stavanger

Sorgsenteret ved Senter for Krisepsykologi arrangerer i samarbeid med Stavanger kommune foredragsserie om sorg i mars. Foredragsserien er gratis og åpen for publikum.

Tidspunkt:
Onsdag 14. mars kl. 19-21
Onsdag 21. mars kl. 19-21
Onsdag 28. mars kl. 19-21

Les mer

Fra "psykisk sykdom" til "hjernesykdom"?

Debate on whether the term "mental health" is misleading will take place at the 20th European Congress of Psychiatry. Dr Baker will present the pros for changing the designation from mental illness to brain illness.

"Mye makt, liten ære" nå på nett

Mette Ellingsdalens innlegg i marsutgaven av Tidsskrift for Norsk Psykologforening ligger nå ute på dagsavisen.no: Mye makt, liten ære.

6.3.12

Retningslinje uten brukermedvirkning

Brukermedvirkning er omtalt, men kun som prinsipp på overordnet plan i Helsedirektoratets utkast til Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser. NAPHA mener det er kritisk at dette er utelatt fra det viktige kapitlet om behandling.

Les NAPHAS artikkel Psykoseretningslinje for spesialistene?

Les også: Deltar pasientene i utviklingen av kliniske retningslinjer i Norge?

Ville psykiatrien tatt Jesus?

Repent! Jesus is coming soon
Foto: Ben Sutherland/Flickr
Psykolog Knut Lindtner har gjort seg noen betraktninger omkring Jesus og psykiatri.

Offisielt tror vi at Jesus vil komme igjen. Hva ville skjedd hvis Jesus kom igjen til Norge i morgen?

Jesus ville fort bli en pasient ved en av våre psykiatriske innretninger. For å bli trodd måtte han holde fast ved sin identitet som Jesus, men da var det gjort. Alle de falske Jesusene som hadde kommet før han, hadde beredt grunnen for en tvangsinnleggelse av den ekte personen.

Kanskje Jesus allerede er tilbake, men ligger sterkt neddopet av nevroleptika-medisin, som tvangsinnlagt pasient helt ute av stand til de minste mirakler?

I et slikt perspektiv er det grunn for kristenheten å rette kraftig søkelys mot psykiatrien og dens funksjon i samfunnet. Hvis Jesus kommer igjen kan vi altså risikere at han ender i et av våre psykiatriske sykehus som uhelbredelig.

Hjelp for angst

Bloggeren Valgerd oppsøkte et DPS for et angstproblem:

[Psykologspesialisten] nikker og noterer. Sier hun vil søke meg dit jeg vil. Og så kommer det;

"Har du prøvd å ta livet av deg? Har du sett eller hørt ting andre ikke har? Aldri? Hva er ditt forhold til vold?"

Jeg svarer høflig at jeg aldri har prøvd å ta livet av meg eller hørt eller sett ting andre ikke har. På spørsmålet om vold prøver jeg å bruke litt satire og svarer "Nei, jeg liker i grunn ikke å bli slått." Det kom ingen latter. Hun tar blikket opp fra notatet og ser meg rett i øyenene. "Utfører du vold?". Spørsmålet henger i lufta og jeg får lyst til å skrike høyt. Hvem tar du meg for?

Abonner på utvalgte innlegg

Om du abonnerer på blogginnlegg ved hjelp av RSS-feed, men ikke har tid til å lese alle innlegg, kan du velge hvilke kategorier innlegg du vil abonnere på.

Fremgangsmåte: Skriv http://wsoforening.blogspot.com/feeds/posts/default/-/ og avslutt med etikettnavn.

Etikettnavnene finner du under Etiketter i bloggens sidefelt. (Begynn etikettnavnet med stor bokstav dersom det er skrevet med stor bokstav i sidefeltet.)

Eksempel: Vil du bare lese innlegg som har etiketten Tvang, skriver du
http://wsoforening.blogspot.com/feeds/posts/default/-/Tvang. Klikk på lenken, så kommer feeden opp i nettleseren.

5.3.12

WSOs leder skriver om tvang i Psykologtidsskriftet

I marsnummeret av Tidsskrift for Norsk Psykologforening er det flere debattinnlegg om tvang, blant annet innlegget "Mye makt, liten ære" av WSOs leder Mette Ellingsdalen.

Nr 3/2012 kan bestilles her eller leses på biblioteket.

Oppdatering
– Skuffende om tvang - Sykepleien.no

Jim Gottstein snakker om diagnoser

WHY PROTEST PSYCHIATRIC LABELS? *This* Saturday, 10 March 2012, at 2 pm ET [kl. 20.00 norsk tid]

MindFreedom Live Free Web Radio Next Guest: JIM GOTTSTEIN, Psychiatric Survivor Attorney Activist

Attorney, activist, psychiatric survivor JIM GOTTSTEIN, founder of the group PsychRights in Alaska, will be the guest on next Live Free MindFreedom Web Radio Call-in Show. Host is David Oaks. At that time (or listen later to archive) click here: http://www.blogtalkradio.com/davidwoaks

ABOUT GUEST JIM GOTTSTEIN

Jim Gottstein of Alaska is president of PsychRights, a public interest law firm that has made waves to change the mental health system throughout the USA.

Jim is a psychiatric survivor and Harvard Law School Graduate (1978).

Since 2002, Jim has largely worked for free to support PsychRights efforts to stop forced psychiatric drugging, challenge psychiatric drug company fraud, and create humane alternatives in the mental health system.

3.3.12

Helsedirektoratets og Mental Helses holdning til barns traumer

I dag forteller Aftenposten at NKVTS har kartlagt 511 barn og ungdom mellom 10 og 18 år som ble henvist til to BUP-poliklinikker mellom 2008 og 2010. Nesten halvparten hadde opplevd traumer (type I eller II). Nesten 60 prosent av disse hadde vært utsatt for vold utenfor familien, 37 prosent direkte utsatt for vold i familien.

I ca 40 prosent av henvisningene til BUP var imidlertid traumene ikke nevnt.

Nå anbefaler NKVTS at poliklinikkene sørger for at eventuelle traumer blir systematisk kartlagt på et tidlig tidspunkt.

Generalsekretær i Mental Helse Bjørn Lydersen tror imidlertid at "det er bedre om de unge kan få hjelp gjennom relasjonen som oppstår mellom behandler og pasient".

Anne-Grete Kvanvig, fungerende direktør ved avdeling psykisk helsevern og rus i Helsedirektoratet, er enig med Lydersen. Inntaket bør "innrettes individuelt overfor det enkelte barn/ungdom og deres situasjon", sier hun.

Les også: Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

2.3.12

Psykiatriovergrep ikke interessant for Amnesty

Amnesty ble utfordret til å ta for seg menneskerettighetsbruddene som skjer i psykiatrien for to år siden. Det var Jan Olaf Ellefsen som tok initiativet, etterfulgt av meg, Siv Helen Rydheim, Christine Rosenqvist og Marian B. Goldstein.

Mental Helse Oslo la også igjen en kommentar:

Amnestys videre stillingstagen i denne sak vil være av avgjørende betydning for vår opplevelse av Amnesty som en seriøs samarbeidspartner!

Amnesty jobber mot vold og overgrep, men er altså verken interessert når ofre for vold og overgrep påføres nye traumer av psykiatrien, eller når andre utsettes for overgrep der.

1.3.12

ENUSP: Czech Republic must stop caging human beings

ENUSP is trying to get the word out about the recent torture and death of a woman kept inside a cage in a Czech psychiatric hospital.

Caged beds are one of the many restraints allowed under Czech law.

We've drafted a protest message that people can send to the Czech govt (address enclosed) or the Czech embassy in their country - For a list of embassies around the world, please see here: http://www.myczechrepublic.com/embassy_visa/czech_embassy.html

Mail fra en leser: - Elendig journalistikk

Hvorfor blander Aftenposten sammen dom til tvungent psykisk helsevern (straffeloven) med Paulsrudutvalgets forslag til endring av de administrative kriteriene for tvungent psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)? Vet de ikke at kun et fåtall havner i tvangspsykiatrien via straffeloven, mens tusenvis havner der, uten å ha begått kriminelle handlinger, via helselovgivningen?

Aftenposten bidrar bare til å styrke alle misforståelsene og fordommene når det gjelder hvem som havner i tvangspsykiatrien, og driver det motsatte av folkeopplysning. Spiller på frykt og stereotypier gjør de også. Fy skamme seg ...

Dessuten har jo Mælandutvalget som så på reglene for dom til tvungent psykisk helsevern foreslått å utvide kriteriene, så det som står i Aftenposten er heller ikke riktig når det gjelder denne gruppen.

Hilsen NN

Frokostseminar: Hvorfor oppleves tvang så forskjellig?

Rådet for psykisk helse inviterer 21. mars 2012 til frokostseminar og lansering av den nye forskningsrapporten Som natt og dag av Reidun Norvoll, Arbeidsforskningsinstituttet og Tonje Lossius Husum, Sintef. De har studert tilgjengelig forskning om forskjeller i forståelsen mellom ansatte i helsevesenet og misfornøyde brukere når det gjelder bruk av tvang i psykisk helsevern.

Mer om seminaret hos Rådet.

Høring - Forslag om særlige regler for regionale sikkerhetsavdelinger

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring et høringsnotat med forslag om endringer i psykisk helsevernloven. Det foreslås et nytt kapittel 4A med 14 bestemmelser. Formålet med bestemmelsene er å sørge for tilstrekkelig sikkerhet for pasienter, medpasienter og personell i regionale sikkerhetsavdelinger, herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. Bestemmelsene skal også ivareta samfunnsvernet.

Forslaget går i hovedsak ut på følgende:

• Bestemmelser som gir en noe større adgang til å utføre sikkerhetstiltak i regionale sikkerhetsavdelinger.
• Hjemmel for å etablere en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå innenfor en av de regionale sikkerhetsavdelingene, og at det i en slik enhet gjelder særlige regler om sikkerhetstiltak.

Justeringer i regelverket ble etterlyst før 22. juli 2011. Saken mot terrorsiktede har imidlertid aktualisert arbeidet med denne type lovendringer.

Les mer