29.5.12

Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand

I nytt nummer av Tidsskrift for psykisk helsearbeid har Toril Borch Terkelsen og Inger Beate Larsen en artikkel om tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand. http://t.co/gDBHdVLS

Omtale hos NAPHA: http://www.napha.no/content/3834/Holdning-om-at-tvang-er-nodvendigt

24.5.12

Diagnosen en fordel for bare 26 % av schizofrenidiagnostiserte

Fulltekststudie på schizofrenidiagnostiserte i 27 land:

Global pattern of experienced and anticipated discrimination against people with schizophrenia: a cross-sectional survey http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(08)61817-6/fulltext


En fulltekstartikkel til:

Stigma and mental disorders http://cdn.intechweb.org/pdfs/25510.pdf

Bias i legemiddelforskning

"When thousands of psychiatrists attend their field's largest annual meeting each year, the presentations they hear about research into drug treatments report overwhelmingly on positive results.

That's the finding of a new study published in the Journal of Clinical Psychopharmacology by two young psychiatrists from the University of Michigan and Yale University, who analyzed the presentations given at two recent meetings of the American Psychiatric Association."

Les artikkelen "Bias Found in Mental Health Drug Research" i Science Daily. http://www.sciencedaily.com/releases/2012/05/120522115030.htm

Psychiatric Times om selvmord blant innlagte

Godt å se at man i Psychiatric Times ikke bare tenker "sykdom", men tar omgivelsene i betraktning for å forstå selvmord på avdelingen:

"It is important for the inpatient psychiatrist to understand the perspective of the newly admitted patient. Many patients will find the experience depersonalizing, threatening, and socially alienating and may perceive it as a personal failure."

"In busy inpatient units, suicides have occurred where there is a break down of the therapeutic alliance, which may be a result of malignant staff attitudes. Staff may lose objectivity and begin to view patients as manipulative, provocative, unreasonable, overdependent, or feigning."

Inpatient Suicide: Identifying Vulnerability in the Hospital Setting http://www.psychiatrictimes.com/suicide/content/article/10168/2075044

22.5.12

Høringsinnspill Helse- og omsorgskomiteen 22.05.

Forslag til endringer i psykiske helsevernloven. Særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger, herunder enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå.

WSO mener en hasteendring i psykisk helsevernloven som vil slå svært negativt ut for en alleredeutsatt gruppe ikke er akseptabelt. Dette er dessverre symptomatisk for hvor lemfeldig rettsikkerheten til mennesker diagnostisert med psykiske lidelser ivaretas, og er et av resultatene av en diskriminerende særlovgivning, og kan ikke forsvares av behovet for samfunnssikkerhet i enenkelt sak.

Innledningsvis vil vi påpeke at lovforslaget som nå foreligger aktualiserer et grunnleggende problem i psykisk helsevern. Det er helt nødvendig å skille mellom hva som er tvang/ straff og hva som er behandling. Eksempelvis er isolasjon (fravær av kontakt med medfanger) i fengselsvesenet beskrevet som svært psykisk belastende og forbundet med helserisiko, samtidig som tilsvarende behandling i psykisk helsevern betegnes som behandling (kalt skjerming), og kan pågå over svært lang tid. Gjennom om-definering og språklig tilsløring maskeres mishandling som behandling, ikke kun i sikkerhets-avdelinger men i hele psykiatrien.

Når man nå foreslår å tillate/ innføre sterkt inngripende sikkerhetstiltak på de Regionale Sikkerhetsavdelingene, som bla; ransakelse av rom og person uten begrunnet mistanke, ransakelse av kroppens hulrom, ransakelse/ kroppsvisitering av besøkende, kommunikasjonsrestriksjoner/kontroll av post, besøksbegrensning/kontroll, må dette ses som de inngripende kontrolltiltakene det er og ikke vurderes ut i fra en intensjon om behandling og at det er til «pasientens beste».

Diskriminering
De nå foreslåtte endringene i psykisk helsevernloven tydeliggjør en fra før stor svikt og grovdiskriminering i lovgivningen. Man kan i dag tvangsinnlegge mennesker med nedsatt psykososialfunksjonsevne grunnet i potensiell fare for andre, vurdert av helsepersonell, og ikke nødvendigvis begrunnet i faktiske handlinger eller konkrete trusler. Man kan frihetsberøves, på ubestemt tid, grunnet i hva man frykter at en person muligens tenker. Man får ikke sin sak prøvd i rettsvesenet, og rettsikkerhetsgarantiene er dramatisk lavere enn for mennesker som ikke har en nedsatt funksjonsevne/ diagnostisert psykisk lidelse.

Det er avgjørende at det skilles mellom mennesker som har begått kriminelle handlinger og mennesker som ikke har begått kriminelle handlinger.

Norge har undertegnet FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), med planer om ratifisering i 2013. CRPD forbyr diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne, og frihetsberøvelse grunnet i nedsatt funksjonsevne. For utdypning om diskrimineringsvernet i CRPD viser vi til Hege Orefellens dissens i NOU 2011:9 «Selvbestemmelse og frihet på lik linje med andre», og LDOs høringsutalelse på dette lovforslaget, som går grundigere inn i dette.

Hvem er frihetsberøvet på de regionale sikkerhetsavdelingene
Det store flertallet av innleggelser ved de regionale sikkerhetsavdelingene er innlagt med hjemmel i psykisk helsevern loven. Høringsnotatet viser at ved innleggelser i 2010 ved RSA Brøset og RSA Dikemark var 38 innleggelser etter Psykisk Helsevernloven, mot 11 knyttet til straffeloven/ straffeprosessloven. Dette viser med all tydelighet at de lovendringer som her foreslås i all hovedsak vil ramme mennesker som ikke er dømt for kriminelle handlinger, men kun skjønnsmessig vurdert av helsepersonell. Det er grunn til å være svært bekymret for rettsikkerheten til disse pasientene, når vi vet at de risikovurderingene som gjøres på antatt farlighet er svært usikre, med en høy andel falske positive.

Enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå
Muligheten for at terrorsiktede kan dømmes til tvunget psykisk helsevern gjør at vi har en forståelse for behov for en slik enhet for å ivareta sikkerheten. Samtidig er vi av den mening at grunnleggende menneskerettigheter skal ivaretas for alle mennesker, og at det er problematisk med slike «spesialtilpassede» løsninger. Men enda mer problematisk er det hvis man endrer situasjonen for en hel gruppe på grunn av en manns gjerninger, noe vi ser er i ferd med å skje ved dette lovforslaget.

Forslaget om at overføring til enheten kan skje også for mennesker som ikke er dømt til TPH, men kun skjønnsmessig vurdert av helsevesenet mener vi er uakseptabelt. Det er snakk om så inngripende tiltak at det overhodet ikke kan vurderes som å ha behandlingsmessig formål, og det kan ikke forsvares at ansvarlig behandler kan ta en slik avgjørelse uten at rettsvesenet vurderer saken og at vedkommende faktisk er dømt for en alvorlig kriminell handling.

Hva fører til bedre sikkerhet
Det er forskjellige innfallsvinkler til sikkerhet, og hva som gir økt sikkerhet på psykiatriske avdelinger. Man kan vurdere at økt kontroll gir tryggere avdelinger, som dette lovforslaget/høringsnotatet ensidig gjør. Men man kan også ha en videre vurdering av sikkerhet, der et menneskes totale livsbetingelser tas med i vurderingen. Et menneske som blir behandlet med verdighet og med respekt for hans/ hennes menneskerettigheter vil ha mindre grunn for vold og aggresjon, for å si det enkelt. Heller ikke for mennesker diagnostisert med psykiske lidelser eksisterer vold og aggresjon i et vakuum, men er svært ofte relatert til hvordan man blir behandlet.

En internasjonal forskningsrapport fra 2012, som vurderte 71 studier inkludert 6 fra Norge, viser at hovedandelen av voldelige og aggressive hendelser ved psykiatriske avdelinger er utløst av «personal/ pasient interaksjoner». Den norske forskningsrapporten «Brukerorienterte alternativer til tvang –BAT» viser tilsvarende erfaringer.

Vår erfaring med RSA viser en forsvinnende liten grad av denne tenkning, og høringsnotatet er blottet for andre innfallsvinkler enn kontroll.

Hvorfor slikt hastverk
Det er grunn til å spørre hvorfor man tvinger flere endrings-forslag gjennom samtidig, som ikke direkte berører den terrorsiktede, med samme korte høringsfrist? Det er grunnlag for en mye videre debatt om hvordan man best kan ivareta behovet for sikkerhet, på hvilket grunnlag mennesker kan frihets berøves av skjønnsmessige, preventive hensyn og hvilke rettsikkerhetsgarantier som skal kreves, hvordan krav om ikke-diskriminering skal overholdes og for mennesker med psykososiale funksjonsnedsettelser og hva en verdig, human og helsefremmende behandling av mennesker diagnostisert med psykiske lidelser faktisk innebærer.

We Shall Overcome – WSO

Mette Ellingsdalen

VIDEO

21.5.12

Høring Lex Breivik

Tirsdag 22.5. har Helse- og omsorgskomiteen åpen høring om endringer i psykisk helsevernloven (regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå m.m.) (Prop. 108 L (2011-2012)).

Rekkefølge:
WSO
Hieronimus
ICJ-Norge
Juss-Buss og Rettspolitisk forening
Den norske legeforening

http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/Horingsprogram/?dateid=10003471

Høringen kan ses på nett-tv.

19.5.12

Tortur i barnevernet

Norske barnevernsbarn ble sendt på straffeturer med marinejegere. De forteller at de ble tatt med ut i villmarken, forsøkt kvalt og truet med at de aldri ville få komme tilbake. Nå har 21 tidligere barnevernsbarn søkt erstatning etter brutale disiplineringsturer i regi av barnevernet på 1990-tallet.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10061715
http://t.co/URI7eBbO

Og barnevernet driver fortsatt med "skjermingsturer", som de kaller det. http://tb.no/nyheter/mange-overtramp-i-barnevernet-1.1440085

18.5.12

Tøft å ikke eie hjemmet sitt

I Norge skal alle eie bolig. Det gjør det ekstra vanskelig for de som ikke kan, viser fersk rapport.

- Vi har spurt om den norske eierlinjen bidrar til eksklusjon av mennesker. Vår konkusjon er ja, sier Anders Vassenden, seniorforsker ved International Research Institute of Stavanger (IRIS) og leder for prosjektet til Stavanger Aftenblad. http://www.aftenbladet.no/nyheter/okonomi/Toft-for-leietakere-i-boligeierlandet-2975477.html#.T7aWL6NhiSM

Les rapporten "Man må ha en plass å bo" hos IRIS: http://www.iris.no/internet/sn.nsf/wvDocId/6A1A4590EB871DC3C1257A020024158D/$file/IRIS+2012-029.pdf

17.5.12

Judi Chamberlin

Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Tidsskrift for psykisk helsearbeid (TPH) tar imot bidrag.


Artikler bør ikke overskride 30 000 tegn inkludert mellomrom. Litteraturliste og noter regnes som en del av artikkelen. Essay/Fortellinger blikk bør ikke overskride 20 000 tegn inkludert mellomrom. Skeivt blikk/Gode eksempler/Bokanmeldelser bør ikke overskride 10 000 tegn inkludert mellomrom.

Les Retningslinjer for forfatterne.

Bok

Boka Variasjon og dialog. Perspektiver på psykisk helsearbeid kom ut på Universitetsforlaget februar 2011. Den springer ut av erfaringene med Tidsskrift for psykisk helsearbeid og bygger videre på de tradisjoner og perspektiver som har utviklet seg i redaksjonen i tidsskriftets første fem år.

Om bokas intensjon skriver redaktørene Anders Johan W. Andersen og Bengt Eirik Karlsson:

Vårt utgangspunkt for denne boken er todelt. Vi ønsker 1) å skape forandring av praksiser i arbeidet med psykisk helse og 2) bidra til debatt om de samme praksisene. Til det første punktet er å si at denne boken er tvetydig og normativ. Normativ i den forstand at vi som redaktører løfter fram noen måter å samarbeide omkring psykisk helse på som bedre enn andre måter. Denne boken ønsker å peke på noen av disse bedre praksisene for å utfordre, oppfordre og inspirere til at folk tar i bruk denne kunnskapen. Boken blir tvetydig i den betydning av å si: JA, noe er bedre enn noe annet, og: JA, det er farlig å si akkurat det.

Faren med å si at noe er bedre enn noe annet, er at man fort blir historieløs. Vi glemmer at vi har sagt akkurat det samme tidligere, og ser ikke at det blir sagt hver gang. Når man gikk fra varme og kalde bad til insulinsjokk, bruk av elektrosjokk, siden til medikamenter og nå brukermedvirkning – begrunnes det på samme måte: Dette er et framskritt, og dette vil gjøre det bedre for dem som lider. Kanskje kan dette være riktig for noen eller mange, men det er aldri det for alle. OG, minst like viktig: Det får oss til å tro at det bare finnes én rett vei for eller løsning på psykisk helse. Vår normative tvetydighet handler derfor om å mene og begrunne noe som vi mener kan være bedre praksiser i samarbeidet omkring psykisk helse. SAMTIDIG ønsker vi å bruke tvetydigheten til å si at det er ikke sikkert, og til å skape debatt. Det normative er ikke det samme som skråsikkerhet, men en tydeliggjøring av eget standpunkt som derved forhåpentligvis kan få andre som er uenig eller tenker annerledes, til å delta. Det er ment som en invitasjon til dialog. Dialog forstått som en likeverdig samtale mellom to eller flere basert på en gjensidig respekt og felles forståelse av betydningen av den andres stemme og argumentasjon for derved å kunne utvikle egne resonnementer.
(s. 17)

Inntektene fra boka går til Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern, som hvert år deler ut Ytringsfrihetsprisen innen psykisk helsevern.

En spesiell 17. mai

16.5.12

Ratifisering som legitimerer diskriminering

Norge skal ratifisere CRPD http://nb-no.facebook.com/permalink.php?story_fbid=177410049051198&id=114519735266130

Men folk med psykiske lidelser vil Norge fortsette med å diskriminere http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/prop/2011-2012/prop-106-s-20112012/11.html?id=681317

Seminar: Hva gjør diagnosene med oss?

Schjelderupseminaret 2012: Hva gjør diagnosene med oss?

Tid: 5. og 6. juni
Sted: Lillehammer

OBS! Påmeldingsfrist er tirsdag 22. mai.

Kurset er søkt godkjent som selvvalgt kurs for spesialisering for leger (allmennmedisin, samfunnsmedisin og psykiatri 12 timer), sykepleiere, psykologer og prester.

https://www.nansenskolen.no/index.php?option=com_content&view=article&id=450&Itemid=122

(Ingenting om oss uten oss, heter det. Men her var det dårlig med brukerrepresentasjon som kan svare på hva diagnoser faktisk gjør med folk.)

15.5.12

Psykiske lidelser i norske informasjonskampanjer

"Historien viser med tydelighet at det som fremstår som ubestridte sannheter i psykisk helsefeltet på et tidspunkt blir vranglære noen år etterpå (Ware et al., 2007). Det kan derfor være interessant å utforske nærmere hvordan psykiske lidelser beskrives i norske informasjonskampanjer og hvilke virkninger en slik kunnskap kan få både for de personene som omtales og for samfunnets forståelser av normalitet og identitet.

Denne artikkelen tar utgangspunkt i en studie som hadde til hensikt å gjøre nettopp dette, og byr på et gjensyn med en studie gjennomført rundt årtusenskiftet (Andersen, 2001). Det er en undersøkelse av informasjonsmateriell fra Rådet for psykisk helse."

Anders Johan W. Andersen: Den syke normaliteten - beskrivelser av psykiske lidelser i det offentlige rom http://www.sykepleien.no/ikbViewer/Content/862486/den_syke_normaliteten_9351.pdf

Skeptisk til nasjonal kjernejournal

I dag arrangerer Stortinget en høring om forslaget om en nasjonal kjernejournal.

- Jeg frykter at for mange helseopplysninger om hver enkelt kommer inn i journalen. Og det ser ut som altfor mange får tilgang til denne journalen, sier Målfrid Frahm Jensen fra Sandnes. Hun har representert organisasjonen Mental Helse i den ekspertgruppen som har fulgt helsedepartementets arbeid med å lage forslaget om en såkalt nasjonal kjernejournal.

Les saken i Stavanger Aftenblad http://www.aftenbladet.no/nytte/livsstil/Hvem-skal-vite-hva-om-helsa-di-2973151.html

To intervjuer med Kirkengen

Intervju med Anna Luise Kirkengen i Utposten: http://www.utposten-stiftelsen.no/Portals/14/Utposten11/UP11_6/02_06_dobbelttimen_Utp_6_2011.pdf

Intervju i På livet laus: http://nl.nrk.no/podkast/aps/45/nrk_paa_livet_laus_2012-0112-1110_6346196405.mp3

14.5.12

Åpent seminar om straffelovens tilregnelighetsbegrep

Temaet har vært debattert i fagkretser i lengre tid, men med 22/7-saken har straffelovens tilregnelighetsbegrep med hensyn til gjerningspersoner som var psykotiske i gjerningsøyeblikket, vekket til live en langt bredere samfunnsdebatt om hvordan norsk rett avgrenser straffeansvaret for personer med psyko-sosiale funksjonshemninger.

ICJ-Norge inviterer til åpent seminar om temaet på Litteraturhuset i Oslo 29/5. Med Randi Rosenqvist, Pål Abrahamsen, Svenn Torgersen, Anders Løvlie og Ketil Lund.

Les mer http://icj.no/?p=452

Frokostseminar: Mobbing og trakassering i arbeidslivet

Hvor stor forekomst er det av mobbing og trakassering i arbeidslivet? Hva er årsakene til at dette forekommer - og hva er konsekvensene?

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) inviterer til frokostseminar i Oslo torsdag 7. juni. Seminaret tar utgangspunkt i forskningsresultater fra Norge.
http://www.stami.no/frokostseminar-7-juni-mobbing-og-trakassering-i-arbeidslivet

12.5.12

Impuls med temanummer om tvang

Psykologitidsskriftet Impuls er ute med et temanummer om tvang. Her finner man bidrag av Tom Burns (professor, psykiater), Tonje Lossius Husum (psykologspesialist, forsker), Georg Høyer (professor, psykiater, tvangsforsker), Olav Nyttingnes (psykolog, prosjektleder), Gro Hillestad Thune (jurist, menneskerettighetsrådgiver), Sigrid Ramdal (profesjonsstudent i psykologi), Jorun Rugkåsa (seniorforsker), Siv Helen Rydheim (erfaringsformidler, forfatter, foredragsholder), Jannike E. Snoek (barnepsykiater, overlege), Marianne Teigland (psykologspesialist, leder for Fengelspsykiatrisk poliklinikk) og Maria Øverås (klinisk psykolog).

Nr. 3/11 kan bestilles her (kr. 75) http://www.tidsskriftetimpuls.no/bestill/bestill.php

Neste nummer av TPH

Innhold i neste nummer av Tidsskrift for psykisk helsearbeid (kommer 23/5):

Leder: Filosofi og psykisk helsearbeid. Å finne veier til livet og til den andre

Fagfellevurderte artikler:
Hans H. Grelland: "Filosofier om angst. Kierkegaard, Heidegger og Sartre"
Berit Bårdsen: "Gadamers forståelsesbegreperillustrert gjennom en veiledningssituasjon"
Toril Borch Terkelsen og Inger Beate Larsen: "Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand. Erfaringer fra feltarbeid";

Fagartikler:
John Shotter: "Bodily Way-finding our way into the future - finding the guidance we need for our next step within the taking of our present step"
Dag Øystein Nome: Kroppen som dannelsesarena
Marit Elisabeth Harr, Else Margrethe Eide og Anders LIndseth: "Reflekterende prosesser i studentveiledning"

Essay: Rita K. Klausen: "Den poetiske innsikten i praksis. Om å skrive gode faglige essay"

Fortelling: Gunn Helen Kristiansen: "Stress-sårbarhetsmodellen sett i lys av Newton, Descartes og Galilei"

Skeivt blikk: Jon A. Lindstrøm: "Psykotiske vrangforestillinger og utilregnelighet"

I tillegg til alt dette er det bokanmeldelser og gjensyn med en eldre tekst i spalten Vox populi.

http://nb-no.facebook.com/permalink.php?story_fbid=402108406488410&id=127366033962650

10.5.12

Psykiaterleder med traumekompetanse

For vel et år siden fikk Psykiaterforeningen en ny leder som til daglig jobber med traumer. Burde ikke det få konsekvenser for norsk psykiatri i form av mer traumefokus og mindre tvang? Så langt har vi dessverre ikke merket noen forskjell.

http://www.dagbladet.no/kultur/2008/05/21/535809.html
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/smerte-som-ikke-kan-uttrykkes/

MindFreedom møter 'radikale psykiatere'

"When the Radical Psychiatrists tried to conduct the meeting with a presentation and discussion followed by dinner and drinks the activists got angry. David Oaks, from Mindfreedom, led the way by refusing to sit quietly while the Radical Caucus proceeded with business as usual. He stood up, he got angry, he yelled, he sang a song, he put on his red nose, and he pounded on the table."

"The psychiatrists in the room attempted to normalize the conversation and they became defensive and self-justifying. They talked about how we should all get along and treat each other with respect and with proper decorum. They complained that they were being misunderstood because they are trying hard, they really care, they don't want to hurt anybody, and they often feel they have no choice other than to use coercion and forced treatment, etc, etc. Some of the psychiatrists argued that there is scientific evidence to support forced treatment methods."

http://www.madinamerica.com/2012/05/op-ed-5/

Open Access-artikler om ghostwriting

"Ghostwriting occurs when someone has made substantial contributions to writing a manuscript but this role is unacknowledged. In medicine, ghostwriting is problematical because it often involves pharmaceutical companies (or the medical communication companies that work for them) producing articles that promote the benefits of their health-care products while playing down their harm, and then masking their involvement in the development of the articles by recruiting academic "guest authors" to lend false credibility and independence."

http://www.ploscollections.org/article/browseIssue.action?issue=info:doi/10.1371/issue.pcol.v07.i15

Kunsten å omgås stemmer

"På 1980-talet gick en kvinna vid namn Patsy Hage under behandling hos Marius Romme, psykiatriprofessor i Maastricht, Holland. Hon plågades av röster och självmordstankar. Det enda som höll henne uppe var en bok med den avskräckande titeln The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Enligt författaren, Julian Jaynes, ansågs det i förhistorisk tid normalt att höra röster: "Så det kanske är jag som är normal, och de andra onormala?" sa hon till sin doktor. Romme svarade att han ingenting visste om rösternas natur. Han hade bara lärt sig att de är ett psykotiskt symptom.

Så han föreslog att Patsy skulle tala med med en annan av hans patienter, en kvinna med liknande problem. Därmed bröt han mot en av psykiatrins oskrivna lagar, som lyder "du skall icke uppmuntra patienter att prata med varann om sina röster; då blir de bara sjukare". Men till Rommes förvåning resonerade kvinnorna lugnt och sakligt om sina upplevelser; nästan som om det gällde vädret eller matpriserna."

Gottfried Grafström: Konsten att umgås med röster

9.5.12

Lex Breivik i full fart

Lovendringen er meldt å komme opp for Stortinget nå i mai, med TO dagers frist for å melde seg til høring. Her skal det tvinges gjennom uten noe tid til offentlig debatt, og at mange andre enn Breivik, hvorav flesteparten ikke er dømt for kriminelle handlinger overhodet, rammes er tydeligvis ikke så farlig. Dette er kollektiv avstraffelse av en gruppe.

Fra Helse- og omsorgskomiteens nettsider: Høring vedrørende endringer i psykisk helsevernloven

Helse- og omsorgsministeren har varslet at regjeringen vil legge fram forslag til endringer av psykisk helsevernloven. Endringene vil berøre gjennomføring av psykisk helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger, herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. Proposisjonen vil etter planen bli lagt fram i statsråd 11. mai og overlevert Stortinget 14. mai. Helse- og omsorgskomiteen tar sikte på å behandle saken i vårsesjonen og vil gjerne holde åpen høring om saken. Dette vil innbære svært knappe frister. Formell kunngjøring om høring vil sannsynligvis bli lagt ut i oversikt over komiteens høringer 14. mai, med 16. mai kl. 12.00 som frist for å melde seg til høring. Høring vil antakelig bli holdt 22. mai. Det vil ikke bli stilt krav om innlevering av notat på forhånd.

http://nb-no.facebook.com/permalink.php?story_fbid=296016370482927&id=114519735266130

Faren ved elektrosjokk er undervurdert

I januar i fjor fortalte Rigmor Galtung i Dagbladet (10.01.11):

Jeg sliter selv med dårlig hukommelse den første tiden etter behandling med ect, men det går heldigvis gradvis over og er til å leve med, i motsetning til å befinne seg i helvete, et ubeskrivelig mørke, dag etter dag, uke etter uke.

et innlegg hos NAPHA i november skriver hun imidlertid:

Da jeg fikk ect var jeg helt overbevist om at det var det beste som hadde skjedd meg. Jeg kom meg så fort på beina som jeg aldri før har gjort. Lite visste jeg da om at jeg skulle komme til å få en mye dårligere hukommelse.

Les også et intervju bladet Psykisk helse gjorde med Mette Ellingsdalen i 2007: - Faren ved elektrosjokk er undervurdert.

Og sjekk eSjokk.no http://www.esjokk.no, som også ligger i bloggrullen vår.

Masteroppgave om tvangsmiddelbruk

Masteroppgve i psykisk helsearbeid av Dag Øystein Langerud (2011): "Omfang av tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern 2007-2009. En kvantitativ studie av kontrollkommisjonens årsrapporter".
http://brage.bibsys.no/hia/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_21558/1/ME-504-2011DagØysteinLangerud.pdft

8.5.12

Bruce Levine om recovery etter schizofrenidiagnose

"I have spent time with hundreds of treatment reform activists who were once diagnosed with schizophrenia but who have recovered without medication, and my experience is that they consider themselves lucky to have had family and/or friend support for their choice to resist psychiatric authorities. They tell me that overwhelming anxiety is often a trigger for relapse, and having family or friends with confidence in the possibility of recovery and in their treatment choices is a great anxiety reducer."

Anti-Authoritarians and Schizophrenia: Do Rebels Who Defy Treatment Do Better? http://www.madinamerica.com/2012/05/anti-authoritarians-and-schizophrenia-do-rebels-who-defy-treatment-do-better/

Bruce Levine: My story

Author and speaker Bruce E. Levine tells the story of how he became a dissident psychologist, opposing the dominant paradigm in mental health and promoting holistic, person-centered alternatives.

Helsekonferansen direkte på web-tv

Helsekonferansen 2012 arrangeres av HOD i samarbeid med Helsedirektoratet. Den starter i dag kl. 9.50 og avsluttes i morgen kl. 14. Konferansen kan følges direkte på web-tv: http://www.helsekonferansen.no/Sider/default.aspx

7.5.12

Kollektiv avstraffelse?

"Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er det hovedsaklig personer med psykiske lidelser som sender trusler til politikere. Truslene er blitt flere og grovere etter terroraksjonene 22. juli i fjor. Nå har PST tatt initiativ til et samarbeid med Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Helse Øst og Sør (KPS). Formålet er at politi og helsevesen skal jobbe sammen for å forhindre og avdekke trusler mot myndighetspersoner".
http://www.vl.no/samfunn/article239951.zrm

Les også Arve Kirkeviks innlegg "Kollektiv avstraffing", som sto i Dagbladet i desember.
http://ipad.dagbladet.no/2011/12/19/kultur/debatt/debattinnlegg/anders_behring_breivik/psykiatri/19476059/

Revidert rundskriv om bruk av politi som "ambulansepersonell"

"Helsedirektoratet og Politidirektoratet har revidert rundskriv IS-15/2006 2006/011 som omhandler helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke. Intensjonen med rundskrivet er å styrke og forenkle samarbeidet mellom helsetjenesten og politiet slik at felles utfordringer løses på egnet måte og til beste for psykisk syke.

Lov om psykisk helsevern er noe endret siden forrige rundskriv ble utarbeidet. Rundskrivet er revidert i tråd med lovendringene, og klargjør ansvars- og oppgavefordelingen mellom helsetjenesten og politiet i forhold til personer med psykiske lidelser."

https://www.politi.no/Nyhet_11198.xhtml

3.5.12

Mot et paradigmeskifte?

"Towards a Paradigmatic Shift in Mental Health Care?" av Ragnfrid E. Kogstad (fulltekst)

Tilegnet Hege Orefellen for banebrytende arbeid om menneskerettigheter for pasienter i psykisk helsevern.
http://t.co/U5UM9KQc

2.5.12

En psykiaters selvforståelse

Selvmord i psykisk helsevern

Hver tredje dag i 2011 tok en pasient i psykisk helsevern sitt liv.
http://psyknyheter.wordpress.com/2012/04/30/selvmord-hver-tredje-dag-i-psykisk-helsevern-dobbeltdiagnose/

Unge mennesker som nylig har vært i kontakt med psykiatrien, har tolv ganger så høy risiko for selvmordsforsøk som andre unge, viser en ny, stor undersøkelse fra Danmark. Personer fra familier med lav sosio-økonomisk status er mer utsatt enn andre.
http://psyknyheter.wordpress.com/2012/04/30/12-doblet-risiko-for-selvmordsforsok-hos-unge-etter-kontakt-med-psykiatrien-journal-of-child-psychology-and-psychiatry/

Bivirkningsmelding for pasienter

Du kan selv melde bivirkninger av medisiner til Legemiddelverket ved hjelp av meldeskjema på Internett. Tidligere har bare helsepersonell kunnet melde bivirkninger. Du kan også melde bivirkninger på vegne av dine nærmeste.

http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____82265.asp

Dessverre kan du ikke melde fra om bivirkninger anonymt.

Kritiserer "tilgang på tvers"

Helse- og omsorgsdepartementet har hatt utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap på høring.
http://www.regjeringen.no/nn/dep/hod/Dokument/hoyringar/Hoyringsdokument/2011/horing---utkast-til-forskrift-om-virksom/horingsnotat.html?id=667360

Departementet sier i sitt forslag at krav om uttrykkelig samtykke fra pasienten ikke gjelder for tilgang til helseopplysninger i arbeidsfellesskapets helseregister når dette er nødvendig for å ivareta formålet. Datatilsynet er blant dem som mener dette er en mangel ved forslaget.
http://www.idg.no/computerworld/helse/article244091.ece

1.5.12

- Breivik-saken har ikke økt tillit til profesjonene

Mediesirkuset rundt Breivik-saken illustrerer at mange fagpersoner innen psykologi og psykiatri utviser en skråsikker selvsikkerhet rundt egne faglige vurderinger og intuisjoner som vanskelig kan forsvares faglig.

Les artikkelen "Faglig overtro" hos Minerva. http://www.minervanett.no/2012/04/30/faglig-overtro/